Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Historie

» Pokaż wszystko     «cofnij «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 56» dalej»     » Pokaz slajdów

Kodeks Napoleona

Tytuł V - o Małżeństwie (art. 144-228)

 • Dział I - O warunkach potrzebnych do możności zawarcia małżeństwa (art. 144-164)

  144. Mężczyzna nie skończywszy lat ośmnastu, a kobieta piętnastu, nie mogą małżeństwa zawierać.
  145. Może jednak Cesarz dla przyczyn ważnych, dadź dyspensę na lata.
  146. Nie masz małżeńskiego związku, gdzie nie masz zezwolenia.
  147. Nie można zawierać drugiego związku, bez rozwiązania pierwszego.
  148. Syn przed skończonym dzwudziestym piątym rokiem wieku swego, a córka przed skończonym dwudziestym pierwszym, nie mogą zawierać małżeństwa, bez zezwolenia oyca swego i matki; w przypadku różności zdań, dosyć iest na zezwoleniu oyca.
  149. Jeżeli iedno z rodziców umarło lub iest w niemożności oświadczenia woli swoiey, dosyć iest na zezwoleniu drugiego.
  150. Jeżeli oyciec i matka umarli albo są w niemożności oświadczenia woli swoiey, zastępuią ich dziadowie i baby, w przypadku różności zdań między dziadem i babą, iedneyże linii, dosyć iest na zezwoleniu dziada.
  Jeżeli zachodzi niezgoda miedzy dwoma liniami, sama różnica zdań zezwolenie nadaie.
  151. Dzieci familii, doszedłszy lat wieku swego oznaczonych artykułem 148, obowiązane będą przed zawarciem małżeńskiego związku, prosić przez uroczysty akt uszanowania, o radę oyca i matki, albo dziadów i baby, gdy oyciec i matka nie żyją, lub są w niemożności oświadczenia woli swoiei. (...)

 • Dział II - O Formalnościach sciągaiących się do obchodu Małżeństwa (art. 165-171)

  165. Małżeństwo obchodzone będzie publicznie, przed urzędnikiem cywilnym zamieszkania, iednego z oblubieńców. (...)

 • Dział III - O przeciwieństwach do małżeństwa (art. 172-179)

  172. Prawo sprzeciwiania się do obchodu małżeńskiego służy osobie zostaiącey w związku małżeńskim z iedną ze stron, która małżeństwo chce zawrzeć.

 • Dział IV - o wymaganiach niemożności małżeństwa (art. 180-202)

  180. Małżeństwo zawarte bez samowolnego zezwolenia stron obudwóch, albo iedney z nich, przez nie tylko same, albo przez iedną z nich, która nie miała wolności zezwolenia, zaskarżone być może. (...)

 • Dział V - O obowiązkach z małżeństwa wynikających (art. 203-211)

  203. Małżonkowie przez samo zawarcie małżeństwa biorą obowiązek na wzaiem, żywić, utrzynywać, i wychować dzieci swoie.
  204. Dziecię nie może wnosić sprawy przeciw oycu i matce, o udzielenie maiątku, z powodu postanowienia małżeńskiego, lub innego.
  205. Dzieci powinny dawać aliment oycom i matkom i innym poprzednikom, zostającym w potrzebie. (...)

 • Dział VI - o wzaiemnych prawach i powinnościach małżonków (art. 212-226)

  212. Małżonkowie winni sobie na wzaiem, wierność, wsparcie i pomoc.
  213. Mąż winien obronę dla żony, a żona posłuszeństwo dla męża.
  214. Żona powinna z mężem mieszkać, i iść za nim wszędzie, gdzie mu mieszkanie przenieść wypada. Mąż obowiązany przyjąć żonę i dostarczyć wszystkiego, co do życia potrzebne, podług swoiei możności i stanu.
  215. Żona stawać w sądzie nie może, bez upoważnienia od męża swego, chociażby się trudniła kupiectwem publicznym, albo nie była w wspólności maiątku, albo swoy oddzielny miała.
  216. Upoważnienie od męża nie iest potrzebne, gdy żona stawać musi w sprawach kryminalnych, albo policyynych.
  217. Żona chociażby nawet nie była w wspólności co do maiątku, albo swoy odozielny miała, nie może nic darować, alienować, obciążać hipoteką, nabywać pod tytułem darmym (gratuit), albo obowiązującym, bez wpływu do akt męża, albo zezwolenia w piśmie.
  218. Gdyby mąż odmawiał upoważnienia żonie do stawienia się w sądzie, sędzia takie upoważnienie dać może.
  219. Jeżeli mąż odmawia upoważnienia żonie, do zawarcia aktu, żona może pozwać męża do trybunału pierwszey instancyi, okręgu, w którym wspólne ich iest zamieszkanie. Ttybunał mocen iest dać, albo odnowić upoważnienie swoie, wysłuchawszy pierwei męża, albo przywołuiąc drogą przyzwoitą do izby radnei.
  220. Żona trudniąca się kupiectwem publicznym, bez upoważnienia męża może przyiąć obowiązki, sciągaiące się do iey handlu, i w tym przypadku, zobowązuie męża swego, ieżeli iest między niemi wspólnictwo maiątku. (...)

 • Dział VII - o Rozwiązaniu Małżeństwa (art. 227)

  227. Rozwiązuje się małżeństwo:

  1) Przez śmierć iednego z małżonków
  2) Przez rozwód prawnie wykonany
  3) Przez skazanie wydane ostatecznie, iednego z małżonków, pociągaiące za sobą śmierć cywilną.

 • Dział VIII - o Powtórnych małżeństwach (art. 228)

  228. Żona nie moze wchodzić w powtórny związek, aż po upłynięciu dziesięciu miesiecy, od rozwiązania małżeństwa poprzedniego.


 • TytułKodeks Napoleona
  OpisFragmenty dotyczące małżeństwa
  Właściciel/źródłoPodlaska Biblioteka Cyfrowa
  Link doPodlaska Biblioteka Cyfrowa; Rodzina: Ważyński/Ważyńska (F1635) (Ślub); Rodzina: Ważyński/Ważyńska (F1694) (Ślub)

  » Pokaż wszystko     «cofnij «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 56» dalej»     » Pokaz slajdów


  Informacje administratora

  Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.