Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 1 do 50 z 886

1 2 3 4 5 ... 18» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
1 Adamczyk, Rafaela de Turquier  24 paź. 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I80193
2 Adamska, Michalina  29 wrz. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I51003
3 Adamski, Stanisław  7 list. 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I51005
4 Ambroż, Małgorzata  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I83837
5 Balcer, Andrzej Krzysztof  31 mar. 1923Warszawa, mazowieckie, Polska I96332
6 Balcer, Jadwiga Setniewska  1 paź. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I53138
7 Balkiewicz, Urszula Kielak  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I23314
8 Basiński, Błażej Jan Mikołaj August  3 luty 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I96704
9 Beck, Józef  4 paź. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I91581
10 Bednarczyk, Stefan  19 kwie. 1903Warszawa, mazowieckie, Polska I12692
11 Bednarska, Marta Natalia  21 lip. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833
12 Bednarska, Wanda Salomea  17 list. 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I47835
13 Bednarski, Wacław Marian  4 list. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I47834
14 Biegańska, Irena Szperl  19 gru. 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I86792
15 Biernacki, Karol  (wylicz.) 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I47881
16 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47671
17 Bittman, Anna Keil  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I97236
18 Blenau, Elwira Ręczlerska  1897Warszawa, mazowieckie, Polska I50056
19 Blenau, Zygmunt  1888Warszawa, mazowieckie, Polska I50057
20 Bocian, Józef Franciszek  (wylicz.) 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47913
21 Bogucka, Emilia Anna Sobol  17 kwie. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I85099
22 Bogucka, Prota Zuzanna Marianna Czaki  11 wrz. 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I91529
23 Bogucki, Adolf Jan  (wylicz.) 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I74941
24 Borowska, Antonina Natalia  12 czer. 1879Warszawa, mazowieckie, Polska I75357
25 Borusiewicz, Piotr  7 lip. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I1678
26 Borzuchowska, Anna Julianna Górska  25 lip. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I99837
27 Borzuchowska, Waleria Jadwiga Preker  12 list. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I99791
28 Boszko, Janina Józefa  21 mar. 1888Warszawa, mazowieckie, Polska I27080
29 Bożysławska, Anna Emilia Leszczyńska  25 lip. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I65040
30 Broch-Preker, Anna Maria  10 mar. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I99226
31 Bromirski, Onufry Jan Nepomucen Pius  1801Warszawa, mazowieckie, Polska I85065
32 Bromka, Kazimierz  30 sty. 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I93157
33 Bromka, Wacław  16 wrz. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I34586
34 Brzechffa, Jan Roger  11 maj 1902Warszawa, mazowieckie, Polska I45030
35 Brzeska, Anna Janina Gorczyca  1 sier. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I20399
36 Brzeska, Gabriela Józefa  18 mar. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I46063
37 Brzeska, Jadwiga Zofia Bogucka  7 luty 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I31891
38 Brzeska, Józefa Anna  3 lip. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I31858
39 Brzeska, Józefa Wacława  16 mar. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I24804
40 Brzeska, Julianna  9 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I31856
41 Brzeska, Romana Leonarda  23 list. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I31853
42 Brzeski, Franciszek  29 sty. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I31854
43 Brzeski, Ignacy  29 maj 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I31855
44 Brzeski, Władysław  5 wrz. 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I31857
45 Dunin Brzezińska, Stanisława Eugenia Kamocka  8 kwie. 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I95215
46 Brzozowska, Wiktoria Salomea Kocięcka  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I96116
47 Burzyński, Zygmunt  28 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I81672
48 Błażyński, Antoni  (wylicz.) 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I10334
49 Chabielska vel Habielska, Felicja  14 paź. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I99330
50 Chabielska vel Habielska, Janina Karolina  25 luty 1888Warszawa, mazowieckie, Polska I99333

1 2 3 4 5 ... 18» dalej»Chrzest

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby 
1 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
3 Sznuk, Andrzej  3 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508

Zgon

Wyniki 1 do 50 z 1265

1 2 3 4 5 ... 26» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
1 Adamczyk, Jan  31 sty. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I48308
2 Adamczyk, Rafaela de Turquier  5 sty. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I80193
3 hrabina Aleksandrowicz, Apolonia Ledóchowska  28 luty 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I97086
4 Ambroż, Jadwiga Sobek  12 mar. 2019Warszawa, mazowieckie, Polska I64496
5 Archutowska, Ludwika Pękosławska  19 lip. 1990Warszawa, mazowieckie, Polska I25986
6 Archutowska, Marianna NN  23 gru. 2004Warszawa, mazowieckie, Polska I26971
7 Archutowska, Scholastyka Kowalska  6 kwie. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska I25981
8 Archutowska, Wanda NN  2000Warszawa, mazowieckie, Polska I26113
9 Archutowski, Janusz  1 kwie. 1995Warszawa, mazowieckie, Polska I25987
10 Archutowski, Krzysztof  ok. 1982Warszawa, mazowieckie, Polska I25989
11 Archutowski, Marian  1967Warszawa, mazowieckie, Polska I25983
12 Archutowski, Stanisław  1987Warszawa, mazowieckie, Polska I25982
13 Bacciarelli, Marcello Filip Antoni  5 sty. 1818Warszawa, mazowieckie, Polska I48464
14 Balcer, Andrzej Krzysztof  16 luty 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I96332
15 Balcer, Helena Paulina Przybyszewska  3 gru. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I96339
16 Balcer, Jadwiga Setniewska  26 sier. 1989Warszawa, mazowieckie, Polska I53138
17 Balcer, Janina Antonina Kotwicka  10 mar. 1961Warszawa, mazowieckie, Polska I96334
18 Bartold, Lucyna Kowalczyk vel Kowalska  19 sty. 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I47799
19 Bartold, Szczepan Rafał  4 mar. 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I47788
20 Beczkowicz, Ignacy Gracjan  27 gru. 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I52632
21 Bednarczyk, Helena Zakrzewska  1 kwie. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I12693
22 Bednarska, Marta Natalia  31 lip. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833
23 Betcher, Julianna  29 list. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I52512
24 Beuth, Wiktoria Emilia Gościcka  8 sier. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I59316
25 Białek, Zdzisław  maj 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I4183
26 Biegańska, Irena Szperl  26 gru. 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I86792
27 Biegański, Piotr  12 sty. 1986Warszawa, mazowieckie, Polska I90767
28 Bielicka, Franciszka Sztender  13 kwie. 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I54217
29 Bielicka, Kazimiera Chabowska  wrz. 1945Warszawa, mazowieckie, Polska I35223
30 Bielicki, Paweł  8 paź. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I55261
31 Biernacki, Franciszek  21 sier. 1984Warszawa, mazowieckie, Polska I47882
32 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  14 wrz. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I47671
33 Biesiekierski, Andrzej Wincenty Teofil Wiktor  9 maj 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I47672
34 Binduchowski, Zygmunt  28 sty. 1907Warszawa, mazowieckie, Polska I76134
35 Bittman, Anna Keil  1 wrz. 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I97236
36 Blenau, Zygmunt  1963Warszawa, mazowieckie, Polska I50057
37 Bogdańska, Leontyna Muchowska  22 paź. 1993Warszawa, mazowieckie, Polska I31036
38 Bogucki, Andrzej  22 list. 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I85098
39 Bogusławska, Halina Tomaszewicz  5 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I96081
40 Bońkowski, Felicjan Antoni  3 luty 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I60125
41 Bońkowski, Ignacy Bonawentura  8 list. 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I60091
42 Bońkowski, Józef  12 kwie. 1865Warszawa, mazowieckie, Polska I60090
43 Borowska, Antonina Natalia  21 maj 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I75357
44 Borowski, Henryk Zenon  13 list. 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I78712
45 Borusiewicz, Piotr  12 paź. 2016Warszawa, mazowieckie, Polska I1678
46 Borzuchowska, Anna Julianna Górska  28 gru. 1915Warszawa, mazowieckie, Polska I99837
47 Borzuchowska, Waleria Jadwiga Preker  24 kwie. 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I99791
48 Borzuchowski, Konstanty Leopold  11 wrz. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I99836
49 Bratoszewski, Emeryk  13 wrz. 1826Warszawa, mazowieckie, Polska I69889
50 Brenn, Józefa Niemojewska  12 mar. 1865Warszawa, mazowieckie, Polska I89134

1 2 3 4 5 ... 26» dalej»Pogrzeb

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Pogrzeb    ID osoby 
1 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374
2 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
4 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
5 Popielicki, Piotr  7 sty. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863
6 Zalewska, Konstancja Helena Kocięcka  Warszawa, mazowieckie, Polska I83917

Akta grodzkie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Akta grodzkie    ID osoby 
1 Bromirski, Adam  7 paź. 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I85048
2 Jaroszewski, Paweł Kazimierz  25 sty. 1713Warszawa, mazowieckie, Polska I65947
3 Rokitnicki, bp. Kazimierz  11 paź. 1773Warszawa, mazowieckie, Polska I58531

Chrzest "z wody"

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest "z wody"    ID osoby 
1 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 gru. 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521
2 Mijakowski, Maksymilian  15 list. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95135
3 Piłsudski, Antoni  17 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396

Odznaczenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Odznaczenie    ID osoby 
1 Archutowski, Henryk  23 mar. 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767
2 Szawłowski, Mieczysław  29 paź. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346
3 Wałęza, Ignacy  5 luty 2018Warszawa, mazowieckie, Polska I78660

Zawód

Wyniki 1 do 28 z 28

   Imię i nazwisko    Zawód    ID osoby 
1 Cierpicki, Józef Jan  do 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236
2 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589
3 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572
4 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870
5 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175
6 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187
7 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847
8 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916
9 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054
10 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731
11 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058
12 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461
13 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179
14 Marciniak, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I74719
15 Mordyan, Andrzej  przed 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217
16 Pałęcki, Janusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I99258
17 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713
18 Podowski, Roman  do 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
19 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742
20 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046
21 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829
22 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175
23 Stankiewicz, Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241
24 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202
25 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416
26 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437
27 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464
28 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017

Posiadłości

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Posiadłości    ID osoby 
1 Ważyński, Wojciech  29 mar. 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882
2 Ważyński, Wojciech  31 mar. 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882

Wydarzenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Wydarzenie    ID osoby 
1 Bartold, Wacław  28 sier. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543
2 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 sier. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892
3 Zaborowska, Maria Grabowska  14 luty 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968

Funkcja

Wyniki 1 do 35 z 35

   Imię i nazwisko    Funkcja    ID osoby 
1 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826
2 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074
3 Dylewski, Antoni Walerian  do 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676
4 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902
5 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724
6 Gałecki, Filip  Warszawa, mazowieckie, Polska I99207
7 Gałecki, Wincenty  1842Warszawa, mazowieckie, Polska I99198
8 Gałecki, Wincenty  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I99198
9 Jaskanis, Jan Kazimierz  1980-2001Warszawa, mazowieckie, Polska I83309
10 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068
11 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471
12 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275
13 Kozarzewski, Ignacy  Warszawa, mazowieckie, Polska I58085
14 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899
15 Kurzawiński, Ignacy  1834 do 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566
16 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737
17 Korwin Maternicki, Franciszek  po 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I94916
18 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471
19 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070
20 Ponikowski, Antoni Józef  19 wrz. 1921 do 6 czer. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I27850
21 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559
22 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761
23 Rościszewski, ks. Jan  1753 do 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721
24 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347
25 Sielski vel Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636
26 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890
27 Skarbek-Ważyński, Józef  list. 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007
28 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  do 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677
29 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273
30 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470
31 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354
32 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091
33 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928
34 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462
35 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062

Info

Wyniki 1 do 9 z 9

   Imię i nazwisko    Info    ID osoby 
1 Baranowski, Włodzimierz  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I87775
2 Dobrska, Maria Fryderyka Cecylia Smoleniec  1912Warszawa, mazowieckie, Polska I58266
3 Dobrski, Wiktoryn  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I58177
4 Fukier, Florian  30 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674
5 Fukier, Zuzanna Neyman  1 czer. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
6 Madalińska, Krystyna Drecka  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I86059
7 Słomkowski, Henryk  20 wrz. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788
8 Worytko, Anna Micewicz  27 luty 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I85231
9 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 sty. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567

Konspiracja

Wyniki 1 do 11 z 11

   Imię i nazwisko    Konspiracja    ID osoby 
1 Balcer, Andrzej Krzysztof  2 sier. 1944 do 8 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I96332
2 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751
3 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802
4 Hilchen, Aniela Szulc-Holnicka  sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I67706
5 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  1939 do 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034
6 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  2 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034
7 Seyfried, Andrzej  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I90752
8 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978
9 Tłuchowski, Krzysztof  przed 7 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039
10 Tłuchowski, Krzysztof  7 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039
11 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150

Służba wojskowa

Wyniki 1 do 5 z 5

   Imię i nazwisko    Służba wojskowa    ID osoby 
1 Bartold, Wacław  18 mar. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543
2 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
3 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975
4 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340
5 Trojanowski, Władysław  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I99519

Studia

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Studia    ID osoby 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  przed 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827

Wzmianka w dokumentach

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Wzmianka w dokumentach    ID osoby 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765

Wyrok

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Wyrok    ID osoby 
1 Preker, Mieczysław  27 mar. 1951Warszawa, mazowieckie, Polska I99184
2 Szałański, Władysław  27 list. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552
3 Zaborowska, Maria Grabowska  27 sty. 1948Warszawa, mazowieckie, Polska I44968
4 Zwierzchlewski, Eugeniusz  2 maj 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I26127

Aresztowanie

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Aresztowanie    ID osoby 
1 Archutowski, Błog. Roman  wrz. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
2 Archutowski, Błog. Roman  10 list. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
3 Podowski, Roman  3 lip. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
4 Przyrowski, Abram  przed 5 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826
5 Remlinger, Jan  5 paź. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I81812
6 Ważyński, Aleksander  30 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744

Miejsce zamieszkania

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    ID osoby 
1 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207
2 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208
3 Łuczyńska, Józefa Dębińska  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95137
4 Łuczyński, Stanisław  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95136

Ślub

Wyniki 1 do 32 z 32

   Rodzina    Ślub    ID rodziny 
1 Balcer / Balcer  27 lip. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska F32923
2 Balcer / Balcer  6 maj 1989Warszawa, mazowieckie, Polska F32922
3 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767
4 Czapczyński / Czapczyńska  30 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880
5 Dębski / Dębska  15 sty. 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623
6 Dudziński / Dudzińska  6 paź. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268
7 Dziedzicki / Dziedzicka  7 list. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842
8 Dzierżykaj-Morawski / Dzierżykaj-Morawska  2 gru. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332
9 Giżyński / Giżyńska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F30824
10 Kraszewski / Kraszewska  1 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska F12123
11 Królewiecki / Królewiecka  26 gru. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734
12 Lasocki / Lasocka  23 mar. 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780
13 Madaliński / Madalińska  4 paź. 1953Warszawa, mazowieckie, Polska F29893
14 Miąsek / Miąsek  25 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857
15 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919
16 Najdeker / Najdeker  26 gru. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F132168
17 Pariaszewski / Pariaszewska  31 maj 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875
18 Pariaszewski / Pariaszewska  24 list. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672
19 Pałęcki / Grąbczewska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F34048
20 Pieniążek / Pieniążek  26 sier. 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875
21 Przedpełski / Przedpełska  19 sier. 1978Warszawa, mazowieckie, Polska F25195
22 Salwa / Bartczak  19 list. 1893Warszawa, mazowieckie, Polska F31662
23 Sawicki / Sawicka  1933Warszawa, mazowieckie, Polska F29684
24 Sieklucki / Sieklucka  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F33896
25 Sołtyk / Sołtyk  3 mar. 1772Warszawa, mazowieckie, Polska F34077
26 Szatkowski / Szatkowska  16 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874
27 Sznuk / Sznuk  3 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112
28 Szumowski / Szumowska  8 lip. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733
29 Taraszewski / Taraszewska  27 kwie. 1913Warszawa, mazowieckie, Polska F28091
30 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924
31 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729
32 Łyszkowski / Łyszkowska  23 kwie. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska F31225

Rozwód

Wyniki 1 do 17 z 17

   Rodzina    Rozwód    ID rodziny 
1 Dückert / Karczewska  4 sty. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska F25236
2 Dziewanowski / Dziewanowska  10 lip. 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176
3 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048
4 Köhler / Żwan  13 kwie. 1825Warszawa, mazowieckie, Polska F19570
5 Konarzewski / Konarzewska  9 luty 1949Warszawa, mazowieckie, Polska F28190
6 Krowicki / Krowicka  8 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561
7 Maltze / Maltze  14 list. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F26034
8 Miszewski / Miszewska  23 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940
9 Ośniałowski / Brenn  20 kwie. 1814Warszawa, mazowieckie, Polska F30363
10 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 paź. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961
11 Piętka / Tomaszewska  4 czer. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F26915
12 Rokossowski / Rokossowska  16 gru. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785
13 Rościszewski / Rościszewska  2 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789
14 Sztandur / Sztandur  22 kwie. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F32098
15 Sztandur / Sztandur  31 sty. 1951Warszawa, mazowieckie, Polska F32097
16 Tyski / Tyska  24 maj 1848Warszawa, mazowieckie, Polska F32315
17 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227

Umowa przedślubna

Wyniki 1 do 4 z 4

   Rodzina    Umowa przedślubna    ID rodziny 
1 Brzeski / Brzeska  Warszawa, mazowieckie, Polska F10627
2 Geismer / Geismer  20 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
3 Szwejcer / Szwejcer  3 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259
4 Wiśniewski / Wiśniewska  28 czer. 08 lip. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642

Ślub cywilny

Wyniki 1 do 1 z 1

   Rodzina    Ślub cywilny    ID rodziny 
1 Tyszka / Tyszka  28 kwie. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F30644

Info

Wyniki 1 do 2 z 2

   Rodzina    Info    ID rodziny 
1 Geismer / Geismer  19 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
2 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 czer. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432


Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.