Warning: fopen(/tng/botgenlog.txt): failed to open stream: Permission denied in /tng/log.php on line 68

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /tng/log.php:68) in /tng/genlib.php on line 64
Stowarzyszenie Rodu Kielaków SIEWBA: Kielakowie.pl
Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Nazwisko Kielak

Główne gałęzie

Polski     USA
Stowarzyszenie Rodu Kielaków "Siewba"
stowarzyszenie_siewba

O stowarzyszeniu |  Statut stowarzyszenia |  Członkowie stowarzyszenia


O Stowarzyszeniu

Dnia 09 listopada 2007 roku grupa inicjatywna złożona z osiemnastu osób powołała do życia Stowarzyszenie Rodu Kielaków „SIEWBA". Na spotkaniu założycielskim został zatwierdzony statut i wybrane pierwsze władze. 31 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i zaczęło oficjalną działalność.

Nazwa SIEWBA wzięła się od tytułu pisma ludowego wychodzącego w latach 1906-1908 które redagował Jan Kielak. Pismo to było przejawem budzenia się świadomości ludu. Samo słowo „siewba" oznacza siew zbóż.

My również wychodzimy na siew.

A nasze cele to:
a) działanie na rzecz integracji rodu Kielaków z całego świata
b) tworzenie więzi rodzinnych i poczucia wspólnoty Rodowej przez organizowanie spotkań i imprez towarzyskich
c) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac nad historią rodu Kielaków, zabezpieczanie pamiątek i śladów związanych z Rodem Kielaków
d) upamiętnianie zasłużonych członków Rodu w publikowanych pracach historycznych, dziełach sztuki i wspomnieniach
e) opieka nad miejscami wiecznego spoczynku członków Rodu
f) pomoc moralna i materialna w zdobywaniu wykształcenia oraz dobrej pozycji społecznej i materialnej członkom rodu Kielaków.

Cele te będziemy realizować poprzez:
a) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością , jak również organizowanie zjazdów, szkoleń, seminariów i konferencji
b) integrowanie członków Stowarzyszenia przez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
c) prowadzenie studiów i badań historycznych, naukowych i popularyzatorskich dotyczących Rodu
d) pozyskiwanie pamiątek i dokumentów związanych z historią oraz teraźniejszością Kielaków i ich przodków, zabezpieczanie i archiwizowanie zgromadzonych materiałów
e) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej
f) fundowanie stypendiów im. SIEWBY dla uzdolnionych młodych członków Rodu Kielaków oraz udzielanie pomocy potrzebującym członkom Rodu
g) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację programu i zadań statutowych.

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która nosi nazwisko Kielak lub nosiła takie nazwisko przed zawarciem małżeństwa oraz małżonkowie tych osób i ich dzieci, wnukowie, prawnukowie i dalsze pokolenia. Dotyczy to również osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, mieszkających na terytorium Polski i poza granicami kraju.

Wróć

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Rodu Kielaków „SIEWBA" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, powstało i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chrzęsne. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, w których zamieszkują członkowie Rodu.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z nazwą Stowarzyszenie Rodu Kielaków „SIEWBA"

Rozdział II

§ 6

1. Celami działalności Stowarzyszenia są:

a) działanie na rzecz integracji rodu Kielaków z całego świata
b) tworzenie więzi rodzinnych i poczucia wspólnoty Rodowej przez organizowanie spotkań i imprez towarzyskich,
c) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac nad historią rodu Kielaków, zabezpieczanie pamiątek i śladów związanych z Rodem Kielaków
d) upamiętnianie zasłużonych członków Rodu w publikowanych pracach historycznych, dziełach sztuki i wspomnieniach,
e) opieka nad miejscami wiecznego spoczynku członków Rodu,
f) pomoc moralna i materialna w zdobywaniu wykształcenia oraz dobrej pozycji społecznej i materialnej członkom rodu Kielaków

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością , jak również organizowanie zjazdów, szkoleń, seminariów i konferencji
b) integrowanie członków Stowarzyszenia przez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
c) prowadzenie studiów i badań historycznych, naukowych i popularyzatorskich dotyczących Rodu,
d) pozyskiwanie pamiątek i dokumentów związanych z historią oraz teraźniejszością Kielaków i ich przodków, zabezpieczanie i archiwizowanie zgromadzonych materiałów,
e) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej.
f) fundowanie stypendiów im. SIEWBY dla uzdolnionych młodych członków Rodu Kielaków oraz udzielanie pomocy potrzebującym członkom Rodu,
g) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację programu i zadań statutowych.

§ 7

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie

§ 8

1. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie:

a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi.

2. Członkom zwyczajnym, którzy powołali Stowarzyszenie Rodu Kielaków przysługuje honorowy tytuł członka-założyciela.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która nosi nazwisko Kielak lub nosiła takie nazwisko przed zawarciem małżeństwa oraz małżonkowie tych osób i ich dzieci, wnukowie, prawnukowie i dalsze pokolenia. Dotyczy to również osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, mieszkających na terytorium Polski i poza granicami kraju.

2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) osoby pełnoletnie korzystające z pełni praw publicznych,
b) niepełnoletni w wieku 16 - 18 lat,
c) małoletni poniżej 16 lat za zgodą ustawowych opiekunów (rodziców).
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną lub finansowo - rzeczową wspierającą Stowarzyszenie.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wyjątkowy wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,

2) udziału w Zjazdach, zebraniach i spotkaniach Rodu z prawem głosu,

3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4) brania udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

5) zwracania się o pomoc i poparcie do członków Rodu.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywnego udziału w realizacji jego celów,

2) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

3) dbania o honor Rodu,

4) regularnego opłacania składek członkowskich,

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Utrata (wygaśnięcie) członkostwa zwyczajnego, bądź honorowego następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub też popełnienia czynu uznanego za niegodny członka Rodu.
c) śmierci członka Stowarzyszenia
d) nie opłacania składek członkowskich w okresie nie dłuższym niż 1 rok

2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu likwidacji instytucji lub przedsiębiorstwa (osoby prawnej będącej członkiem wspierającym), a także z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia

3) Komisja Rewizyjna.

4) Do realizacji konkretnych zadań Zarząd Stowarzyszenia może powoływać sekcje i komisje.

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Kadencja pierwszych, wybranych władz, rozpoczyna się z chwila zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
- z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt.

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 60 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na stronach internetowych http://kielakowie.pl i http://home.kielakowie.pl

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków a Stowarzyszenia może się odbywać w każdym czasie. Jest ono zwoływane na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawach szczególnych może zwołać również Zarząd.

3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na stronach internetowych http://kielakowie.pl i http://home.kielakowie.pl

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym ( w głosowaniu jawnym).

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, w tym poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej .Wybór i odwołanie dokonywane jest imiennie.

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium,

5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub władze Stowarzyszenia,

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 25

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 26

Zarząd składa się z 5 osób : prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika, i sekretarza.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

8. opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku.

§ 29

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i jednego członka.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 32

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 33

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. z darowizn, spadków i zapisów,

3. z dochodów z własnej działalności statutowej,

4. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5. z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 34

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 37

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach finansowych do równowartości lub wysokości 1 000 euro (jeden tysiąc euro) wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów jednoosobowo. Decyzje finansowe dotyczące kwot powyżej równowartości lub wysokości 1 000 euro (jeden tysiąc euro) wymagają podpisu prezesa i jednego z wiceprezesów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 39

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Wróć

Członkowie StowarzyszeniaLista członków Stowarzyszenia Rodu Kielaków "SIEWBA"
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Data wstąpienia do Stowarzyszenia
1 Elżbieta Balcerak
córka Tadeusza
Członek Założyciel 29.11.2007 r
2 Marek Kielak
syn Tadeusza
Prezes 29.11.2007 r
3 Maria Jolanta Gonta
córka Alfreda
Sekretarz 29.11.2007 r
4 Bogdan Gonta
syn Sergiusza
Członek Założyciel 29.11.2007 r
5 Małgorzata Kielak
córka Józefa
Członek Założyciel 29.11.2007 r
6 Bożena Kielak
córka Antoniego
Członek Założyciel 29.11.2007 r
7 Dariusz Kielak
syn Eugeniusza
Członek Założyciel 29.11.2007 r
8 Edward Kielak
syn Ryszarda
Sekretarz Komisji Rewizyjnej 29.11.2007 r
9 Jarosław Kielak
syn Wiesława
Członek Założyciel 29.11.2007 r
10 Sławomir Kielak
syn Tadeusza
Wiceprezes 29.11.2007 r
11 Barbara Maria Wójcik
córka Tadeusza
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 29.11.2007 r
12 Ireneusz Wójcik
syn Wiktora
Członek Komisji Rewizyjnej 29.11.2007 r
13 Sławomir Ołdak
syn Jerzego
Członek Założyciel 29.11.2007 r
14 Janusz Ireneusz Kielak
syn Alfreda
Członek 31.01.2008 r
15 Jolanta Bożena Kielak
córka Eugeniusza
Członek 31.01.2008 r
16 Krystyna Ołdak
córka Tadeusza
Członek 08.11.2008 r
17 Stanisław Kielak
syn Wacława
Członek 05.03.2009 r
18 Tomasz Kielak
syn Jacka
Wiceprezes 21.06.2009 r
19 Joanna Ludwiniak
córka Ireneusza
Członek 14.11.2009
20 Jerzy Kielak
syn Józefa
Skarbnik 14.11.2009
21 Andrzej Kielak
syn Jana
Członek 14.11.2009
22 Michał Kielak
syn Edwarda
Członek 20.06.2010
23 Aleksandra Kielak
córka Adama
Członek 20.06.2010
24 Ewa Pędowska
córka Stanisława
Członek 15.03.2014
25 Kazimierz Mazur
(odtwórca roli Jana Kielaka)
Członek Honorowy 15.03.2014
26

To miejsce czeka na Ciebie

27
28

Wróć