Drukuj Dodaj zakładę

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 1 do 50 z 631

1 2 3 4 5 ... 13» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
1 Balcer, Jadwiga Setniewska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I53138
2 Pariaszewski, Antoni  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I47644
3 Radziszewska, Jolanta Setniewska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I53139
4 księżna Czartoryska, Konstancja  19 luty 1695Warszawa, mazowieckie, Polska I13870
5 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  25 maj 1725Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
6 Lasocki, Walenty  13 luty 1746Warszawa, mazowieckie, Polska I69966
7 Tokarska, Anna Raunacher  1754Warszawa, mazowieckie, Polska I30940
8 Wołowski, Ludwik  (wylicz.) 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I68469
9 Gisler vel Gisiler, Ludwik Augustyn  (szac.) 1770Warszawa, mazowieckie, Polska I58821
10 Cichocki, Michał Mikołaj  wrz. 1770Warszawa, mazowieckie, Polska I13183
11 Kamińska, Teresa NN  (wylicz.) 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I54890
12 Wołowski, Józef Kazimierz  (wylicz.) 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I51058
13 Łabęcki, Antoni  18 maj 1773Warszawa, mazowieckie, Polska I51471
14 Malcz vel Malsch, Anna Dorota Bandau  1775Warszawa, mazowieckie, Polska I31656
15 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 gru. 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521
16 Piekarski, Benedykt  (wylicz.) 1782Warszawa, mazowieckie, Polska I45941
17 Szymanowski, Józef Teofil Franciszek  17 lip. 1785Warszawa, mazowieckie, Polska I68478
18 Cissowska, Marianna Nowakowska  1786Warszawa, mazowieckie, Polska I44642
19 Piekarska, Józefa Kalinowska  (wylicz.) 1787Warszawa, mazowieckie, Polska I45942
20 Grąbczewska, Krystyna Katarzyna Fink  (wylicz.) 1788Warszawa, mazowieckie, Polska I64031
21 Klimkiewicz, Antoni Stefan  3 maj 1788Warszawa, mazowieckie, Polska I51973
22 Dziewanowska, Teresa Anna Tekla Kiełczewska  (wylicz.) 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I81740
23 Janikowski, Józef  (wylicz.) 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I60913
24 Osiński, Stanisław  1789Warszawa, mazowieckie, Polska I70272
25 Dziewanowska, Wiktoria Rafałowicz  13 maj 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I42725
26 Szymanowska, Marianna Agata Wołowska  14 gru. 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I68477
27 Dziedzicka, Magdalena Franciszka Ryx  1790Warszawa, mazowieckie, Polska I30695
28 Wołowski, Karol  14 mar. 1791Warszawa, mazowieckie, Polska I68467
29 Rościszewska, Józefa Marcjanna Marianna hr. Czarnecka  (wylicz.) 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I35361
30 Tomorowicz, Urszula Michalina Tokarska  6 list. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I30938
31 Higersberger, Franciszka Każmiera Masłowska  (wylicz.) 1795Warszawa, mazowieckie, Polska I75061
32 Kabatnik, Rozalia Mordyan  (wylicz.) 1795Warszawa, mazowieckie, Polska I56180
33 Ciechanowski, Jan Jakub  3 maj 1796Warszawa, mazowieckie, Polska I47678
34 Cywińska, Marianna Weronika Nostycz  (wylicz.) 1797Warszawa, mazowieckie, Polska I37529
35 Grzywaczewski, Józef  (wylicz.) 1797Warszawa, mazowieckie, Polska I60920
36 Malcz, Karol Filip  10 sier. 1797Warszawa, mazowieckie, Polska I31653
37 Hincz, Wilhelmina Fryderyka Gerth  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I43121
38 Słupecka, Wiktoria de Lafontaine  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I82471
39 Karczewska, Anna Karczewska  (wylicz.) 1800Warszawa, mazowieckie, Polska I74218
40 Ryx, Stanisław Wincenty  10 wrz. 1800Warszawa, mazowieckie, Polska I30831
41 Wysocki, Franciszek Salezy Jan Nepomucen  (wylicz.) 1801Warszawa, mazowieckie, Polska I75381
42 Obrębska, Marianna Franciszka Świnkowska  (wylicz.) 1802Warszawa, mazowieckie, Polska I51365
43 Kozarzewska, Teofila Julianna Zaleska  4 sty. 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I58101
44 Janicka, Aleksandryna Zofia Malcz  16 paź. 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I31701
45 Krowicka, Marianna Julianna Brzozowska  (wylicz.) 1807Warszawa, mazowieckie, Polska I54676
46 Pruszak, Tomasz Aleksander  (wylicz.) 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I75062
47 Toruński, Szymon  26 paź. 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I60025
48 Błażyński, Antoni  (wylicz.) 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I10334
49 Dobrska, Zofia Geder  (wylicz.) 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I58179
50 Moczarska, Karolina Witkowska  (wylicz.) 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I67576

1 2 3 4 5 ... 13» dalej»Chrzest

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby 
1 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
3 Sznuk, Andrzej  3 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508

Zgon

Wyniki 1 do 50 z 901

1 2 3 4 5 ... 19» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
1 Chabowska, Maria Nowacka  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I65227
2 Chabowski, Wincenty  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64548
3 Dołągowska, Katarzyna Miąsek  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64372
4 Korytkowska, NN NN  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I18126
5 Korytkowski, Jan  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I15712
6 Koskowska, Wanda Babska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I61893
7 Kotońska, Elżbieta Zamielska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I29392
8 Krajewska, Emilia Ostrzyniewska  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I14247
9 Kruszewski, Franciszek  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I13349
10 Leszczyńska, Krystyna  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I3002
11 Miąsek, Jan  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64373
12 Ossowski, Eligiusz  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I81666
13 Remlinger, Jadwiga Rzepecka  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I81967
14 Sacharczuk, Magdalena Sporczyk  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64972
15 Sękowski, Stefan  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I55107
16 Setniewska, Janina Madej  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I53134
17 Setniewski, Krzysztof Adam  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I53133
18 Sporczyk, Józef  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64974
19 Spryszyńska, Anna Pękała  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I30096
20 Szałańska, Jadwiga Klass  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I30459
21 Szumowska, Anna Budner  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I14383
22 Woźniak, Katarzyna  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I75036
23 Wyrzykowski, Bolesław  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I9747
24 Zakrzewski, Piotr  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I16519
25 Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy, Anna Scholastyka  10 mar. 1625Warszawa, mazowieckie, Polska I13391
26 Dąmbski, Wojciech  14 maj 1725Warszawa, mazowieckie, Polska I75200
27 Gorski, Antoni Andrzej  1736Warszawa, mazowieckie, Polska I23724
28 Dąmbski, Kazimierz Józef  25 mar. 1765Warszawa, mazowieckie, Polska I75217
29 Podoski, Józef Antoni  17 paź. 1779Warszawa, mazowieckie, Polska I68327
30 Kacprzak, Tomasz  1794Warszawa, mazowieckie, Polska I32225
31 książę Poniatowski, Michał Jerzy  12 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I13877
32 Jasiński, Jakub Krzysztof Ignacy  4 list. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I75206
33 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  8 paź. 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
34 Piwnicki, Ignacy  28 sty. 1799Warszawa, mazowieckie, Polska I42718
35 Zieliński, Ludwik  6 mar. 1806Warszawa, mazowieckie, Polska I37634
36 Tokarski, Mateusz  25 maj 1807Warszawa, mazowieckie, Polska I30939
37 Chamska, Elżbieta Machczyńska  28 kwie. 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I50547
38 Wołowski, Franciszek  24 list. 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I51068
39 Wołowska, Teresa Lanckorońska  1810Warszawa, mazowieckie, Polska I51069
40 Wołowski, Marcin  19 luty 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I68471
41 Dziewanowski, Stefan  2 sty. 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I42724
42 Paschalis Jakubowicz, Feliks  28 sier. 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I54592
43 Czarnomska, Franciszka vel Aniela Dziewanowska  12 sier. 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I65062
44 Czarnomska, Cecylia Elżbieta Aniela  13 paź. 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I67290
45 Piotrkowski, Jakub  8 mar. 1813Warszawa, mazowieckie, Polska I45966
46 Kalinowski, Antoni  15 kwie. 1813Warszawa, mazowieckie, Polska I45964
47 Wołowski, Franciszek Salomon Łukasz  22 wrz. 1813Warszawa, mazowieckie, Polska I68465
48 Herman, Jakub  15 luty 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I55845
49 Szymanowski, Aleksy Karol Jan  14 mar. 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I70992
50 Zaleski, Józef  8 lip. 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I58102

1 2 3 4 5 ... 19» dalej»Pogrzeb

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Pogrzeb    ID osoby 
1 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374
2 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
4 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
5 Zalewska, Konstancja Helena Kocięcka  Warszawa, mazowieckie, Polska I83917
6 Popielicki, Piotr  7 sty. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863

Akta grodzkie

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Akta grodzkie    ID osoby 
1 Jaroszewski, Paweł Kazimierz  25 sty. 1713Warszawa, mazowieckie, Polska I65947

Chrzest "z wody"

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Chrzest "z wody"    ID osoby 
1 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 gru. 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521
2 Piłsudski, Antoni  17 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396

Odznaczenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Odznaczenie    ID osoby 
1 Szawłowski, Mieczysław  29 paź. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346
2 Archutowski, Henryk  23 mar. 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767
3 Wałęza, Ignacy  5 luty 2018Warszawa, mazowieckie, Polska I78660

Zawód

Wyniki 1 do 28 z 28

   Imię i nazwisko    Zawód    ID osoby 
1 Dobrski, Konrad  Warszawa, mazowieckie, Polska I58185
2 Marciniak, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I74719
3 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046
4 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175
5 Stankiewicz, Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241
6 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202
7 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416
8 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437
9 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464
10 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058
11 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054
12 Mordyan, Andrzej  przed 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217
13 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179
14 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847
15 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713
16 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187
17 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742
18 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589
19 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175
20 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731
21 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870
22 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461
23 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829
24 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017
25 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916
26 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572
27 Cierpicki, Józef Jan  do 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236
28 Podowski, Roman  do 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980

Wydarzenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Wydarzenie    ID osoby 
1 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 sier. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892
2 Bartold, Wacław  28 sier. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543
3 Zaborowska, Maria Grabowska  14 luty 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968

Funkcja

Wyniki 1 do 30 z 30

   Imię i nazwisko    Funkcja    ID osoby 
1 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074
2 Kozarzewski, Ignacy  Warszawa, mazowieckie, Polska I58085
3 Sielski vel Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636
4 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091
5 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462
6 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899
7 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471
8 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928
9 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068
10 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890
11 Rościszewski, ks. Jan  1753 do 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721
12 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761
13 Skarbek-Ważyński, Józef  list. 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007
14 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070
15 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  do 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677
16 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273
17 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559
18 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902
19 Kurzawiński, Ignacy  1834 do 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566
20 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062
21 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275
22 Dylewski, Antoni Walerian  do 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676
23 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471
24 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347
25 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354
26 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724
27 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737
28 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826
29 Ponikowski, Antoni Józef  19 wrz. 1921 do 6 czer. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I27850
30 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470

Info

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Info    ID osoby 
1 Fukier, Florian  30 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674
2 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 sty. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567
3 Fukier, Zuzanna Neyman  1 czer. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
4 Słomkowski, Henryk  20 wrz. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788

Konspiracja

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Konspiracja    ID osoby 
1 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  1939 do 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034
2 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978
3 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751
4 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802
5 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150
6 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  2 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034

Służba wojskowa

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Służba wojskowa    ID osoby 
1 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
2 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975
3 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340
4 Bartold, Wacław  18 mar. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543

Studia

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Studia    ID osoby 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  przed 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827

Wzmianka w dokumentach

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Wzmianka w dokumentach    ID osoby 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765

Wyrok

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Wyrok    ID osoby 
1 Zaborowska, Maria Grabowska  27 sty. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I44968
2 Szałański, Władysław  27 list. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552

Aresztowanie

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Aresztowanie    ID osoby 
1 Podowski, Roman  3 lip. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
2 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  wrz. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
3 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  10 list. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
4 Przyrowski, Abram  przed 5 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826
5 Ważyński, Aleksander  30 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744
6 Remlinger, Jan  5 paź. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I81812

Miejsce zamieszkania

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    ID osoby 
1 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207
2 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208

Ślub

Wyniki 1 do 22 z 22

   Rodzina    Ślub    ID rodziny 
1 Dębski / Dębska  15 sty. 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623
2 Lasocki / Lasocka  23 mar. 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780
3 Dudziński / Dudzińska  6 paź. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268
4 Sznuk / Sznuk  3 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112
5 Kraszewski / Kraszewska  1 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska F12123
6 Pariaszewski / Pariaszewska  31 maj 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875
7 Dziedzicki / Dziedzicka  7 list. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842
8 Czapczyński / Czapczyńska  30 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880
9 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924
10 Taraszewski / Taraszewska  27 kwie. 1913Warszawa, mazowieckie, Polska F28091
11 Miąsek / Miąsek  25 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857
12 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919
13 Szumowski / Szumowska  8 lip. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733
14 Królewiecki / Królewiecka  26 gru. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734
15 Pariaszewski / Pariaszewska  24 list. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672
16 Szatkowski / Szatkowska  16 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874
17 Najdeker / Najdeker  26 gru. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F132168
18 Dzierżykaj-Morawski / Dzierżykaj-Morawska  2 gru. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332
19 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729
20 Pieniążek / Pieniążek  26 sier. 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875
21 Przedpełski / Przedpełska  19 sier. 1978Warszawa, mazowieckie, Polska F25195
22 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767

Rozwiedziony/a

Wyniki 1 do 12 z 12

   Rodzina    Rozwiedziony/a    ID rodziny 
1 Dziewanowski / Dziewanowska  10 lip. 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176
2 Maltze / Maltze  14 list. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F26034
3 Rościszewski / Rościszewska  2 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789
4 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 paź. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961
5 Rokossowski / Rokossowska  16 gru. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785
6 Dückert / Karczewska  4 sty. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska F25236
7 Miszewski / Miszewska  23 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940
8 Krowicki / Krowicka  8 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561
9 Piętka / Tomaszewska  4 czer. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F26915
10 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048
11 Konarzewski / Konarzewska  9 luty 1949Warszawa, mazowieckie, Polska F28190
12 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227

Umowa przedślubna

Wyniki 1 do 4 z 4

   Rodzina    Umowa przedślubna    ID rodziny 
1 Brzeski / Brzeska  Warszawa, mazowieckie, Polska F10627
2 Szwejcer / Szwejcer  3 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259
3 Geismer / Geismer  20 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
4 Wiśniewski / Wiśniewska  28 czer. 08 lip. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642

Info

Wyniki 1 do 2 z 2

   Rodzina    Info    ID rodziny 
1 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 czer. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432
2 Geismer / Geismer  19 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010