Drukuj Dodaj zakładę

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 1 do 50 z 632

1 2 3 4 5 ... 13» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
1 Łyszkowska, Pelagia Strusińska  22 mar. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I80889
2 Łukaszewska, Felicja Pelagia Miąsek  13 mar. 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I64594
3 Łazarczyk, Edward Baltazar  6 sty. 1943Warszawa, mazowieckie, Polska I27910
4 Łapczyńska, Marta Rzepecka  12 paź. 1902Warszawa, mazowieckie, Polska I82075
5 Ładyńska, Wanda Wilkońska  1 kwie. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I43355
6 Łabęcki, Antoni  18 maj 1773Warszawa, mazowieckie, Polska I51471
7 Zubilewicz, Zofia Zapaśnik  1 kwie. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I71522
8 Zielińska, Danuta Teresa Miastkowska  13 kwie. 1935Warszawa, mazowieckie, Polska I29128
9 Zbiegniewska, Franciszka Helena Obrębska  30 paź. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I69495
10 Zastawny, Zbigniew  20 maj 1948Warszawa, mazowieckie, Polska I3876
11 Zastawny, Henryk  30 maj 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I3874
12 Zaremba, Ludowina Bronisława  4 gru. 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I77782
13 Zaremba, Józef Aleksander  27 luty 1829Warszawa, mazowieckie, Polska I77783
14 Zapaśnik, Tadeusz  15 mar. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I71525
15 Zapaśnik, ks. Stanisław  15 mar. 1915Warszawa, mazowieckie, Polska I71527
16 Zapaśnik, Jerzy  1903Warszawa, mazowieckie, Polska I71521
17 Zapaśnik, Janusz  20 sty. 1912Warszawa, mazowieckie, Polska I71526
18 Zapaśnik, Helena Zapaśnik  1906Warszawa, mazowieckie, Polska I71523
19 Zapaśnik, Edward  1908Warszawa, mazowieckie, Polska I71524
20 Zambrzycki, Franciszek  (wylicz.) 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I58356
21 Zalewski, Konstanty Stanisław  (wylicz.) 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I37017
22 Zalewski, Eugeniusz  29 gru. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37019
23 Zalewska, Karolina Linsenman  (wylicz.) 1849Warszawa, mazowieckie, Polska I37012
24 Zalewska, Czesława  12 lip. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I37018
25 Włoczewski, Karol  1 list. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I75480
26 Włoczewska, Marianna Weronika Dolińska  (wylicz.) 1870Warszawa, mazowieckie, Polska I55468
27 Wysocki, Franciszek Salezy Jan Nepomucen  (wylicz.) 1801Warszawa, mazowieckie, Polska I75381
28 Wysocki, Czesław Janusz  5 luty 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I56173
29 Wysocka, Stanisława Szymańska  5 kwie. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska I56088
30 Wysocka, Allodia Laura  16 sty. 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I75412
31 Wrońska, Ludwika  11 czer. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I53972
32 Wrońska, Jadwiga  27 maj 1879Warszawa, mazowieckie, Polska I53973
33 Wołowski, Ludwik  (wylicz.) 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I68469
34 Wołowski, Karol  14 mar. 1791Warszawa, mazowieckie, Polska I68467
35 Wołowski, Józef Kazimierz  (wylicz.) 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I51058
36 Woźniak, Jan  (wylicz.) 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I75030
37 Wolińska, Stanisława Apolonia Dziewulska  (wylicz.) 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I18651
38 Wolanowski, Lucjan  26 luty 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I44395
39 Wojtasińska, Franciszka Rybak  1892Warszawa, mazowieckie, Polska I36787
40 Wiśniewska, Halina Starowicz  3 kwie. 1930Warszawa, mazowieckie, Polska I31025
41 Wierzbicki, Witold  26 sty. 1890Warszawa, mazowieckie, Polska I38823
42 Wierzbicki, Leonard  6 list. 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I60448
43 Wierzbicki, Edmund Antoni  5 list. 1853Warszawa, mazowieckie, Polska I60447
44 Wierzbicki, Damazy  (wylicz.) 1823Warszawa, mazowieckie, Polska I27488
45 Wierzbicka, Jadwiga Julia de Makay  22 kwie. 1862Warszawa, mazowieckie, Polska I38910
46 Wierzbicka, Antonina Gabriela  25 gru. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I60449
47 Wieczorkowski, Szczepan Dominik Karol  3 sier. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I78941
48 Wieczorkowski, Justyn  (wylicz.) 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I47428
49 Wieczorkowski, Jan  (wylicz.) 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I47427
50 Wieczorkowski, Aleksander Władysław  25 czer. 1845Warszawa, mazowieckie, Polska I78940

1 2 3 4 5 ... 13» dalej»Chrzest

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby 
1 Sznuk, Andrzej  3 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387

Zgon

Wyniki 1 do 50 z 901

1 2 3 4 5 ... 19» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
1 Łyszkowski, Franciszek  13 sty. 1968Warszawa, mazowieckie, Polska I80885
2 Łyszkowska, Walentyna Truszkowska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska I80883
3 Łyszkowska, Pelagia Strusińska  20 paź. 1999Warszawa, mazowieckie, Polska I80889
4 Łyszkowska, Krystyna  25 gru. 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I80890
5 na Łukoszynie Łukoski vel Łukowski, Mikołaj  20 wrz. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I67087
6 Łukoska vel Łukowska, Honorata Wysocka  8 sty. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska I67089
7 Łepkowska, Stanisława Piasecka  16 luty 2017Warszawa, mazowieckie, Polska I32873
8 Łempicki, Teofil Wincenty  31 gru. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I83235
9 Łazarczyk, Józef  2 maj 1974Warszawa, mazowieckie, Polska I27909
10 Łazarczyk, Anna Starczewska  14 paź. 1988Warszawa, mazowieckie, Polska I27880
11 Łaguna, Józef Joachim  8 sier. 1932Warszawa, mazowieckie, Polska I11312
12 Łaguna, Antoni Pankracy  7 paź. 1915Warszawa, mazowieckie, Polska I11311
13 Łabęcki, Antoni  17 wrz. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I51471
14 Zuchowicz, Czesława Wiktoria Garbowska  1936Warszawa, mazowieckie, Polska I72762
15 Żórawski, Stanisław  25 kwie. 1850Warszawa, mazowieckie, Polska I37670
16 Żórawski, Piotr Celestyn  24 sier. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I47271
17 Żorawski, Kazimierz Paulin Stefan  23 sty. 1953Warszawa, mazowieckie, Polska I47314
18 Żórawski, Józef Jan Przedzisław  26 sier. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I47304
19 Żórawska, Franciszka Dorota Amelia  7 list. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I47307
20 Zieliński, Stanisław  16 sier. 2015Warszawa, mazowieckie, Polska I29295
21 Zieliński, Ludwik  6 mar. 1806Warszawa, mazowieckie, Polska I37634
22 Zielińska, Marianna Zielińska  16 list. 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I37635
23 Zielińska, Kazimiera vel Tekla Zielińska  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I80531
24 Zielińska, Danuta Teresa Miastkowska  22 maj 1997Warszawa, mazowieckie, Polska I29128
25 Zglinicki, Tadeusz Jan  8 sty. 1971Warszawa, mazowieckie, Polska I44949
26 Zawidzka, Róża Julianna Szymańska  1888Warszawa, mazowieckie, Polska I63862
27 Zatryb, Irena Kielak  05 sty. 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I4554
28 Zastawny, Zbigniew  16 mar. 1997Warszawa, mazowieckie, Polska I3876
29 Zastawny, Stanisław  14 kwie. 1955Warszawa, mazowieckie, Polska I3832
30 Zastawny, Mateusz  11 list. 1968Warszawa, mazowieckie, Polska I3824
31 Zastawny, Józef  9 wrz. 1971Warszawa, mazowieckie, Polska I3820
32 Zastawny, Jan  24 maj 1957Warszawa, mazowieckie, Polska I3835
33 Zastawny, Henryk  wrz. 2005Warszawa, mazowieckie, Polska I3874
34 Zastawna, Józefa Walasek  4 mar. 1977Warszawa, mazowieckie, Polska I3872
35 Zastawna, Aleksandra Białek  16 sty. 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I3873
36 Zapaśnik, Jerzy  18 gru. 1981Warszawa, mazowieckie, Polska I71521
37 Zalewski, Eugeniusz  28 lip. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I37019
38 Zaleski, Józef  8 lip. 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I58102
39 Zaleski, Joachin  20 maj 1842Warszawa, mazowieckie, Polska I61094
40 Zakrzewski, Piotr  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I16519
41 Zaborowski, Onufry  21 czer. 1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062
42 Zaborowska, Tekla Bóbr  3 mar. 1834Warszawa, mazowieckie, Polska I52787
43 Włodarska, Marianna Palle  22 kwie. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I45487
44 Włoczewski, Ludwik Marcin  1937Warszawa, mazowieckie, Polska I61469
45 Wysocki, Władysław  4 kwie. 1971Warszawa, mazowieckie, Polska I47422
46 Wysocki, Karol Jan  7 sty. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I75382
47 Wysocka, Stanisława Szymańska  14 lip. 1998Warszawa, mazowieckie, Polska I56088
48 Wysocka, Leokadia Woźniak  28 maj 1995Warszawa, mazowieckie, Polska I45765
49 Wysocka, Franciszka Mączyńska  6 sty. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I59497
50 Wyrzykowski, Tadeusz  15 gru. 1967Warszawa, mazowieckie, Polska I21829

1 2 3 4 5 ... 19» dalej»Pogrzeb

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Pogrzeb    ID osoby 
1 Zalewska, Konstancja Helena Kocięcka  Warszawa, mazowieckie, Polska I83917
2 Popielicki, Piotr  7 sty. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863
3 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388
4 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387
5 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367
6 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374

Akta grodzkie

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Akta grodzkie    ID osoby 
1 Jaroszewski, Paweł Kazimierz  25 sty. 1713Warszawa, mazowieckie, Polska I65947

Chrzest "z wody"

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Chrzest "z wody"    ID osoby 
1 Piłsudski, Antoni  17 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396
2 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 gru. 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521

Odznaczenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Odznaczenie    ID osoby 
1 Wałęza, Ignacy  5 luty 2018Warszawa, mazowieckie, Polska I78660
2 Szawłowski, Mieczysław  29 paź. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346
3 Archutowski, Henryk  23 mar. 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767

Zawód

Wyniki 1 do 28 z 28

   Imię i nazwisko    Zawód    ID osoby 
1 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017
2 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464
3 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437
4 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416
5 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202
6 Stankiewicz, Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241
7 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175
8 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829
9 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046
10 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742
11 Podowski, Roman  do 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
12 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713
13 Mordyan, Andrzej  przed 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217
14 Marciniak, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I74719
15 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179
16 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461
17 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058
18 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731
19 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054
20 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916
21 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847
22 Dobrski, Konrad  Warszawa, mazowieckie, Polska I58185
23 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187
24 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175
25 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870
26 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572
27 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589
28 Cierpicki, Józef Jan  do 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236

Wydarzenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Wydarzenie    ID osoby 
1 Zaborowska, Maria Grabowska  14 luty 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968
2 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 sier. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892
3 Bartold, Wacław  28 sier. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543

Funkcja

Wyniki 1 do 30 z 30

   Imię i nazwisko    Funkcja    ID osoby 
1 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062
2 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462
3 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928
4 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091
5 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354
6 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470
7 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273
8 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  do 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677
9 Skarbek-Ważyński, Józef  list. 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007
10 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890
11 Sielski vel Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636
12 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347
13 Rościszewski, ks. Jan  1753 do 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721
14 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761
15 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559
16 Ponikowski, Antoni Józef  19 wrz. 1921 do 6 czer. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I27850
17 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070
18 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471
19 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737
20 Kurzawiński, Ignacy  1834 do 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566
21 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899
22 Kozarzewski, Ignacy  Warszawa, mazowieckie, Polska I58085
23 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275
24 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471
25 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068
26 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724
27 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902
28 Dylewski, Antoni Walerian  do 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676
29 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074
30 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826

Info

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Info    ID osoby 
1 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 sty. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567
2 Słomkowski, Henryk  20 wrz. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788
3 Fukier, Zuzanna Neyman  1 czer. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
4 Fukier, Florian  30 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674

Konspiracja

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Konspiracja    ID osoby 
1 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150
2 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978
3 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  2 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034
4 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  1939 do 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034
5 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802
6 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751

Służba wojskowa

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Służba wojskowa    ID osoby 
1 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340
2 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975
3 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
4 Bartold, Wacław  18 mar. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543

Studia

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Studia    ID osoby 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  przed 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827

Wzmianka w dokumentach

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Wzmianka w dokumentach    ID osoby 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765

Wyrok

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Wyrok    ID osoby 
1 Zaborowska, Maria Grabowska  27 sty. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I44968
2 Szałański, Władysław  27 list. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552

Aresztowanie

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Aresztowanie    ID osoby 
1 Ważyński, Aleksander  30 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744
2 Remlinger, Jan  5 paź. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I81812
3 Przyrowski, Abram  przed 5 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826
4 Podowski, Roman  3 lip. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980
5 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  10 list. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367
6 Archutowski, Błogosławiony ks. Roman  wrz. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367

Miejsce zamieszkania

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    ID osoby 
1 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208
2 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207

Ślub

Wyniki 1 do 22 z 22

   Rodzina    Ślub    ID rodziny 
1 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729
2 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924
3 Taraszewski / Taraszewska  27 kwie. 1913Warszawa, mazowieckie, Polska F28091
4 Szumowski / Szumowska  8 lip. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733
5 Sznuk / Sznuk  3 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112
6 Szatkowski / Szatkowska  16 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874
7 Przedpełski / Przedpełska  19 sier. 1978Warszawa, mazowieckie, Polska F25195
8 Pieniążek / Pieniążek  26 sier. 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875
9 Pariaszewski / Pariaszewska  24 list. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672
10 Pariaszewski / Pariaszewska  31 maj 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875
11 Najdeker / Najdeker  26 gru. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F132168
12 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919
13 Miąsek / Miąsek  25 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857
14 Lasocki / Lasocka  23 mar. 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780
15 Królewiecki / Królewiecka  26 gru. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734
16 Kraszewski / Kraszewska  1 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska F12123
17 Dzierżykaj-Morawski / Dzierżykaj-Morawska  2 gru. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332
18 Dziedzicki / Dziedzicka  7 list. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842
19 Dudziński / Dudzińska  6 paź. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268
20 Dębski / Dębska  15 sty. 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623
21 Czapczyński / Czapczyńska  30 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880
22 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767

Rozwiedziony/a

Wyniki 1 do 12 z 12

   Rodzina    Rozwiedziony/a    ID rodziny 
1 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227
2 Rościszewski / Rościszewska  2 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789
3 Rokossowski / Rokossowska  16 gru. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785
4 Piętka / Tomaszewska  4 czer. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F26915
5 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 paź. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961
6 Miszewski / Miszewska  23 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940
7 Maltze / Maltze  14 list. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F26034
8 Krowicki / Krowicka  8 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561
9 Konarzewski / Konarzewska  9 luty 1949Warszawa, mazowieckie, Polska F28190
10 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048
11 Dziewanowski / Dziewanowska  10 lip. 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176
12 Dückert / Karczewska  4 sty. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska F25236

Umowa przedślubna

Wyniki 1 do 4 z 4

   Rodzina    Umowa przedślubna    ID rodziny 
1 Wiśniewski / Wiśniewska  28 czer. 08 lip. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642
2 Szwejcer / Szwejcer  3 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259
3 Geismer / Geismer  20 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010
4 Brzeski / Brzeska  Warszawa, mazowieckie, Polska F10627

Info

Wyniki 1 do 2 z 2

   Rodzina    Info    ID rodziny 
1 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 czer. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432
2 Geismer / Geismer  19 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010