Drukuj Dodaj zakładę

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 51 do 100 z 631

«cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 13» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
51 Cieszewski, Cyprian Franciszek  17 wrz. 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47545
52 Cieszewski, Józef  21 kwie. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I47519
53 Cieszewski, Karol Adam  3 list. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I47544
54 Cieszewski, Kazimierz Adam  2 luty 1853Warszawa, mazowieckie, Polska I47541
55 Cissowska, Józefa Klimkiewicz  (wylicz.) 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I39209
56 Cissowska, Marianna Nowakowska  1786Warszawa, mazowieckie, Polska I44642
57 Ciszewska, Janina Miąsek  6 maj 1895Warszawa, mazowieckie, Polska I64589
58 Cywińska, Marianna Weronika Nostycz  (wylicz.) 1797Warszawa, mazowieckie, Polska I37529
59 Czajkowski, Edward Daniel  8 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska I74930
60 Czaplicka, Teresa Chodecka  (wylicz.) 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I38179
61 Czarnomska, Cecylia Elżbieta Aniela  9 lip. 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I67290
62 księżna Czartoryska, Konstancja  19 luty 1695Warszawa, mazowieckie, Polska I13870
63 Czermińska, Maria Łucja  13 gru. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I72661
64 Czermińska, Teresa Maria Papi  16 gru. 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I50897
65 Czermińska, Zofia Teresa  14 maj 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I67999
66 Czermiński, Stefan  28 paź. 1871Warszawa, mazowieckie, Polska I53466
67 Czerwiński, Jan  5 sty. 1871Warszawa, mazowieckie, Polska I46616
68 Dąbała, Danuta Halina Muchowska  16 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska I30486
69 Dąbczak, Julia Helena Kotaniec  12 maj 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I48939
70 Dąbczak, Stanisław  (wylicz.) 1890Warszawa, mazowieckie, Polska I48941
71 Dąbrowska, Aniela Zofia  12 lip. 1866Warszawa, mazowieckie, Polska I44841
72 Dąbrowska, Jadwiga Góreczna  4 wrz. 1902Warszawa, mazowieckie, Polska I48958
73 Dąbrowska, Leontyna Adela  14 wrz. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I74219
74 Dąbrowski, Ferdynand  19 sty. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I47626
75 Dąbrowski, Ignacy Grzegorz  21 kwie. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska I44843
76 Dąbrowski, Ignacy Wawrzyniec  30 lip. 1838Warszawa, mazowieckie, Polska I44840
77 Dąbrowski, Józef Anastazy  4 czer. 1857Warszawa, mazowieckie, Polska I74220
78 Dąbrowski, Władysław Ignacy  18 sty. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44891
79 Damięcka, Anna Eugenia Kurzawińska  14 mar. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I45565
80 Damięcka, Zofia Grzybowska  13 kwie. 1902Warszawa, mazowieckie, Polska I45921
81 Damięcki, Bohdan  21 wrz. 1906Warszawa, mazowieckie, Polska I46049
82 Damięcki, Czesław Antoni  10 czer. 1900Warszawa, mazowieckie, Polska I45920
83 Dejnacka, Ewa Rozental  (wylicz.) 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I21614
84 Dembowska, Honorata Leszczyńska  (wylicz.) 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I43870
85 Deskur, Bronisław  17 luty 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I79863
86 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  25 maj 1725Warszawa, mazowieckie, Polska I50076
87 Dobrska, Julia Köhler  (wylicz.) 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I58188
88 Dobrska, Zofia Geder  (wylicz.) 1810Warszawa, mazowieckie, Polska I58179
89 Dobrski, Konrad  26 list. 1849Warszawa, mazowieckie, Polska I58185
90 Dobrski, Maksymilian Roman Maciej  20 mar. 1845Warszawa, mazowieckie, Polska I58184
91 Domańska, Helena Władysława Brzeska  30 lip. 1889Warszawa, mazowieckie, Polska I31859
92 Dramińska, Romualda Sosińska  3 sier. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I65459
93 Dramińska, Stefania Aleksandra Bóbr  (wylicz.) 1874Warszawa, mazowieckie, Polska I81691
94 Drewnowski, Adam Mateusz  24 gru. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I60890
95 Drozdowska, Emilia Boerner  (wylicz.) 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I59032
96 Dworakowska, Karolina Siwińska  11 luty 1842Warszawa, mazowieckie, Polska I63323
97 Dworakowski, Jacenty  19 sier. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I20260
98 Dypner, Aleksander Karol Ludwik  25 gru. 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I53455
99 Dziedzicka, Magdalena Franciszka Ryx  1790Warszawa, mazowieckie, Polska I30695
100 Dzięgielewska, Aleksandra Teodozja Piotrowska  (wylicz.) 1845Warszawa, mazowieckie, Polska I52725

«cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 13» dalej»Zgon

Wyniki 51 do 100 z 899

«cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 18» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
51 Brzezińska, Kamila Leszczyńska  1988Warszawa, mazowieckie, Polska I53579
52 Brzozowska, Tekla Wołowska  6 wrz. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I54680
53 Burzyńska, Janina Długosz  2012Warszawa, mazowieckie, Polska I70569
54 Burzyński, Zygmunt  19 sty. 2003Warszawa, mazowieckie, Polska I81672
55 Chabowska, Janina Brzozowska  14 list. 1976Warszawa, mazowieckie, Polska I64745
56 Chabowska, Maria Nowacka  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I65227
57 Chabowski, Adam Józef  28 wrz. 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I64747
58 Chabowski, Aleksander  30 sty. 2005Warszawa, mazowieckie, Polska I64746
59 Chabowski, Feliks  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I35222
60 Chabowski, Wincenty  data nieznanaWarszawa, mazowieckie, Polska I64548
61 Chamska, Elżbieta Machczyńska  28 kwie. 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I50547
62 Charchowski, Bonifacy  12 kwie. 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I50327
63 Charchowski, Tadeusz  29 list. 1876Warszawa, mazowieckie, Polska I50326
64 Chęciński, Roman  23 wrz. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I27911
65 Chmielewski, Michał  9 maj 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I74714
66 Chmielewski, Paweł  13 list. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I53389
67 Chodkiewicz na Szkłowie i Myszy, Anna Scholastyka  10 mar. 1625Warszawa, mazowieckie, Polska I13391
68 Chodorowska, Jadwiga Edwarda Dzierzęcka  20 paź. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I66830
69 Chojecka, Kazimiera Marianna Brzeska  6 paź. 1982Warszawa, mazowieckie, Polska I20376
70 Chojecki, Władysław  1975Warszawa, mazowieckie, Polska I22295
71 Chorzewska, Maria  12 list. 2016Warszawa, mazowieckie, Polska I25913
72 Chyczewska, Florentyna  1917Warszawa, mazowieckie, Polska I26912
73 Cichaczewska, Ewa Zaborowska  1990Warszawa, mazowieckie, Polska I26749
74 Cichaczewski, Andrzej  1984Warszawa, mazowieckie, Polska I26752
75 Cichaczewski, Onufry  28 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751
76 Cichocki, Michał Mikołaj  5 maj 1828Warszawa, mazowieckie, Polska I13183
77 Cierpicki, Józef Jan  27 mar. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236
78 Cieszewska, Antonina  16 maj 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I47543
79 Cieszewska, Jadwiga  23 paź. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I47518
80 Cieszewska, Maria Małowieska  15 sty. 1915Warszawa, mazowieckie, Polska I47424
81 Cieszewski, Kazimierz Adam  17 wrz. 1853Warszawa, mazowieckie, Polska I47541
82 Ciołkowski, Franciszek  14 sier. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska I71796
83 Cissowska, Wanda  1924Warszawa, mazowieckie, Polska I42183
84 Cissowski, Marian Adam Antoni  26 luty 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I59540
85 Czajkowska, Wanda Maria  28 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I44602
86 Czajkowski, Andrzej Rudolf  10 paź. 1953Warszawa, mazowieckie, Polska I44601
87 Czapczyński, Adam  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I40122
88 Czarnomska, Cecylia Elżbieta Aniela  13 paź. 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I67290
89 Czarnomska, Franciszka vel Aniela Dziewanowska  12 sier. 1812Warszawa, mazowieckie, Polska I65062
90 Czermińska, Tekla Łempicka  11 sty. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I72660
91 Czermińska, Teresa Maria Papi  7 czer. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I50897
92 Czermiński, Florian Walenty  20 kwie. 1874Warszawa, mazowieckie, Polska I72659
93 Czermiński, Ignacy Marceli  3 sty. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I51447
94 Czernicki, Tomasz Jan  10 paź. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I58533
95 Czerniewska, Stanisława NN  17 paź. 1981Warszawa, mazowieckie, Polska I47781
96 Czerniewski, Franciszek  13 mar. 1981Warszawa, mazowieckie, Polska I47772
97 Czerniewski, Stanisław  6 luty 2010Warszawa, mazowieckie, Polska I47782
98 Czerwińska, Zofia Dominika Kosiewicz  8 wrz. 1955Warszawa, mazowieckie, Polska I46531
99 Czerwiński, Jan  16 gru. 1943Warszawa, mazowieckie, Polska I46616
100 Czosnyka, Józef  16 kwie. 2014Warszawa, mazowieckie, Polska I313

«cofnij 1 2 3 4 5 6 ... 18» dalej»