Drukuj Dodaj zakładę

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 201 do 250 z 631

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
201 Kielak, Antoni  21 maj 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I9505
202 Kielak, Henryka Kossecka  15 lip. 1919Warszawa, mazowieckie, Polska I2083
203 Kielak, Józef Walenty  5 mar. 1826Warszawa, mazowieckie, Polska I9496
204 Kielak, Marianna Cukierman  17 mar. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I617
205 Kielak, Marianna Józefa  3 mar. 1882Warszawa, mazowieckie, Polska I15107
206 Kielak, Małgorzata  8 lip. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I10682
207 Kielak, Roman  17 lip. 1937Warszawa, mazowieckie, Polska I2870
208 Kielak, Ryszard  20 luty 1949Warszawa, mazowieckie, Polska I2309
209 Kielak, Stanisław  3 list. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I15108
210 Kielak, Sławomir Piotr  18 sty. 1966Warszawa, mazowieckie, Polska I79
211 Kielak, Waleria Trojanowska  1860Warszawa, mazowieckie, Polska I1327
212 Kielak, Wiktoria  22 gru. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I10697
213 Kielak, Wiktoria Stefania Szwajkowska  20 luty 1893Warszawa, mazowieckie, Polska I733
214 Kieniewicz, Marta Ponikowska  19 sty. 1913Warszawa, mazowieckie, Polska I79047
215 Kierska, Janina Feliksa Piotrowska  21 luty 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I34281
216 Kimens, Alojza Perks  21 sty. 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I53513
217 Kinel, Kazimiera Filipina Wiland  23 sier. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I79867
218 Klass, Helena Zdzisława  21 kwie. 1889Warszawa, mazowieckie, Polska I48107
219 Klass, Hipolit  17 sty. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I48105
220 Klass, Wacława Agnieszka  29 czer. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I48119
221 Kleniewska, Janina Teofila Wajsbert  27 wrz. 1888Warszawa, mazowieckie, Polska I61880
222 Kleniewska, Magdalena Dymińska vel Dymowska  (wylicz.) 1823Warszawa, mazowieckie, Polska I63735
223 Kleniewska, Marianna Regina  20 sier. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I67414
224 Kleniewski, Piotr  29 czer. 1909Warszawa, mazowieckie, Polska I67413
225 Klimkiewicz, Antoni Stefan  3 maj 1788Warszawa, mazowieckie, Polska I51973
226 Klimkiewicz, Juliusz  (wylicz.) 1826Warszawa, mazowieckie, Polska I51199
227 Klingenberg, Konstanty  11 luty 1862Warszawa, mazowieckie, Polska I45736
228 Klingenberg, Stanisława Kurzawińska  19 kwie. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I45654
229 Kolasińska, Józefa Maria Hilchen  5 lip. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I65738
230 Kolaszyńska, Helena NN  12 maj 1898Warszawa, mazowieckie, Polska I46135
231 Konarzewska, Natalia Gołębiewska  30 list. 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I83083
232 Kosiewicz, Tadeusz  17 paź. 1908Warszawa, mazowieckie, Polska I56473
233 Kossakowska, Zofia Bronisława  13 sier. 1834Warszawa, mazowieckie, Polska I31539
234 Kossakowska, Zofia Zuzanna Fukier  4 list. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I31645
235 Kossakowski, Józef Walerian Aleksander  (wylicz.) 1838Warszawa, mazowieckie, Polska I31549
236 Kossecka, Stanisława Bledzewska  14 list. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I6360
237 Kotoński, Andrzej  19 luty 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I29364
238 Kotoński, Wacław Michał  1925Warszawa, mazowieckie, Polska I29362
239 Kowalewska, Irena Umiastowska  20 list. 1909Warszawa, mazowieckie, Polska I13756
240 Kowalska, Anastazja Kinalska  20 kwie. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I14238
241 Kowalska, Julia Katarzyna Aniela Higersberger  (wylicz.) 1872Warszawa, mazowieckie, Polska I75092
242 Kowalski, Jacek  17 sier. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I4254
243 Kownacka, Wacława Dworakowska  2 paź. 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I20238
244 Kozarzewska, Teofila Julianna Zaleska  4 sty. 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I58101
245 Kozłowska, Józefa Anna  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I47670
246 Kozłowska, Józefa Anna Agata Małowieska  5 luty 1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47636
247 Kozłowski, Leon Józef  30 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I47651
248 Krajewski, Wacław Kazimierz  26 paź. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska I57015
249 Krasowski, Julian  10 kwie. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I10376
250 Krasowski, Władysław  8 list. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I10355

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» dalej»Zgon

Wyniki 201 do 250 z 899

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
201 Goeppner vel Gepner, Ignacy Ernest Tadeusz  4 mar. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska I52408
202 Górecka, Regina Przybojewska  7 list. 1963Warszawa, mazowieckie, Polska I25698
203 Górecki, Remigiusz Józef  21 kwie. 1971Warszawa, mazowieckie, Polska I29501
204 Góreczny, Józef  1915Warszawa, mazowieckie, Polska I48940
205 Gorski, Antoni Andrzej  1736Warszawa, mazowieckie, Polska I23724
206 Gościcki, Tomasz Dionizy  17 sier. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I59261
207 Goszczyńska, Feliksa  15 list. 1949Warszawa, mazowieckie, Polska I49986
208 Goszczyńska, Wanda  28 gru. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska I83325
209 Grendyszyński, Ludomir Ignacy  3 mar. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I67551
210 Grendyszyński, Stanisław Jan Leon  14 sty. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I67570
211 Grużewska, Maria Krzymowska  10 czer. 1999Warszawa, mazowieckie, Polska I74738
212 Grużewski, Jan Jakub  1939Warszawa, mazowieckie, Polska I8193
213 Gruziel, Eugenia Michalecka  1936Warszawa, mazowieckie, Polska I5188
214 Grygo, Jerzy Jan  13 sty. 2017Warszawa, mazowieckie, Polska I44850
215 Grygo, Maria Zofia Skibicka  18 czer. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I54070
216 Gryzel, Bolesław  1953Warszawa, mazowieckie, Polska I70053
217 Grzybowska, Franciszka Józefa Piekarska  9 sier. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I45923
218 Guzowska, Halina Zofia Sękowska  21 kwie. 1986Warszawa, mazowieckie, Polska I55089
219 Guzowski, Feliks  28 gru. 1958Warszawa, mazowieckie, Polska I55090
220 Guzowski, Henryk Stanisław  14 paź. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I55075
221 Hellwig, Aniela Maria Piętka  20 wrz. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I79387
222 Herman, Jakub  15 luty 1815Warszawa, mazowieckie, Polska I55845
223 Higersberger, Augustyn  15 kwie. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I75060
224 Higersberger, Emilia Karolina Elzbieta Aquilino  3 sier. 1906Warszawa, mazowieckie, Polska I75084
225 Higersberger, Franciszka Każmiera Masłowska  12 wrz. 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I75061
226 Higersberger, Józef Kalasanty Augustyn  26 kwie. 1896Warszawa, mazowieckie, Polska I75073
227 Higersberger, Maria Martyna  1929Warszawa, mazowieckie, Polska I75023
228 Higersberger, Romana Kryńska  30 kwie. 1956Warszawa, mazowieckie, Polska I74997
229 Hilchen, Aniela Szulc-Holnicka  16 maj 1981Warszawa, mazowieckie, Polska I67706
230 Hilchen, Czesława  9 sier. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65736
231 Hilchen, Feliks Stanisław  9 mar. 1943Warszawa, mazowieckie, Polska I45016
232 Hilchen, Karol  13 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I45018
233 Hilchen, Teodor  24 sier. 1916Warszawa, mazowieckie, Polska I45019
234 Hilchen, Wanda  9 sier. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65739
235 Hilchen, Zofia Kotwicka  26 gru. 1969Warszawa, mazowieckie, Polska I45001
236 Hincz, Dominik  1853Warszawa, mazowieckie, Polska I43250
237 Hincz, Marianna Szczepańska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43911
238 Hulewicz, Jerzy  1 lip. 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I45324
239 Humięcki, Jakub Maciej  30 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I60217
240 Jabłońska, Leonarda Brzeska  19 luty 1966Warszawa, mazowieckie, Polska I31826
241 Janczar, Tadeusz  31 paź. 1997Warszawa, mazowieckie, Polska I45929
242 Janiak, Jarosław Tomasz  7 kwie. 2013Warszawa, mazowieckie, Polska I48133
243 Janicka, Aleksandryna Zofia Malcz  6 kwie. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I31701
244 Janicka, Zofia Święcicka  1962Warszawa, mazowieckie, Polska I39926
245 Janicki, Florian Stanisław  8 maj 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I31700
246 Jankowska, Franciszka Mossakowska  26 czer. 1984Warszawa, mazowieckie, Polska I3845
247 Jarząbek, Czesław  6 list. 2012Warszawa, mazowieckie, Polska I30565
248 Jarząbek, Halina Barbara Kierska  25 sier. 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I30564
249 Jarząbek, Teresa Śliwa  24 list. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I32973
250 Jarząbek, Wacław  10 lip. 1987Warszawa, mazowieckie, Polska I32972

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» dalej»