Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 201 do 250 z 783

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
201 Higersberger, Józef Kalasanty Henryk  15 lip. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I75087
202 Hilchen, Czesława  19 lip. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65736
203 Hilchen, ks. Henryk Serafin  30 lip. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I65737
204 Hilchen, Wanda  19 lip. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65739
205 Hincz, Ignacy Franciszek  30 lip. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I44010
206 Hincz, Walentyna Emilia  31 maj 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I44011
207 Hincz, Wilhelmina Fryderyka Gerth  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I43121
208 Hirschmann, Wanda Henryka Adamska  17 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I51004
209 hrabia Husarzewski, Adolf Jan  24 lip. 1790Warszawa, mazowieckie, Polska I91028
210 Iwańska, Joanna Diesing  (wylicz.) 1806Warszawa, mazowieckie, Polska I95342
211 Iwański, Franciszek  (wylicz.) 1808Warszawa, mazowieckie, Polska I95341
212 Jabłońska, Leonarda Brzeska  25 paź. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I31826
213 Jabłońska, Zofia Józefa Kruszewska  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I87797
214 Jachowicz, Eryk Józef  21 kwie. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska I82173
215 Jachowicz, Rudolf Stefan  16 sier. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I84860
216 Jachowicz, Salomea Elżbieta Jabłońska  (wylicz.) 1805Warszawa, mazowieckie, Polska I82035
217 Jacuński, Tadeusz Jarosław  22 maj 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I80139
218 Janczar, Tadeusz  25 kwie. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I45929
219 Janicka, Aleksandryna Zofia Malcz  16 paź. 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I31701
220 Janikowski, Józef  (wylicz.) 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I60913
221 Jarkiewicz, Feliks  (wylicz.) 1834Warszawa, mazowieckie, Polska I44429
222 Korwin Jaros, Maria Helena Maternicka  6 lip. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I95182
223 Jaros, Władysław  3 sier. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I95183
224 Jędrykiewicz, Jan Witold  (wylicz.) 1909Warszawa, mazowieckie, Polska I76702
225 Jędrzejewska, Anna Wojtulanis  1963Warszawa, mazowieckie, Polska I74202
226 Jonik, Teresa Mendelewska  26 luty 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I79786
227 Józefowicz, Paweł  17 list. 1964Warszawa, mazowieckie, Polska I77741
228 Kabatnik, Rozalia Mordyan  (wylicz.) 1795Warszawa, mazowieckie, Polska I56180
229 Kaczyński, Lech Aleksander  18 czer. 1949Warszawa, mazowieckie, Polska I42056
230 Kaliciński, Tadeusz Sabin  (wylicz.) 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I48316
231 Kalicki, Kazimierz Wojciech  15 lip. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I51896
232 Kalicki, Michał Gustaw  26 paź. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I51895
233 Kamińska, Teresa NN  (wylicz.) 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I54890
234 Kamocka, Eugenia Stanisława Emma Maternicka  24 wrz. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I95204
235 Kamocki, Stanisław Tadeusz  11 wrz. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I95345
236 Kanigowska, Teresa Chrząszczewska  (wylicz.) 1814Warszawa, mazowieckie, Polska I89285
237 Kanigowska, Wanda Maria Wojno  (wylicz.) 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I61629
238 Kannewiszer, Julia Zadrowska  (wylicz.) 1850Warszawa, mazowieckie, Polska I48306
239 Kannewiszer, Julian  18 list. 1874Warszawa, mazowieckie, Polska I48034
240 Kannewiszer, Leopold Marcin  28 paź. 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47579
241 Kannewiszer, Lucylla  31 paź. 1898Warszawa, mazowieckie, Polska I48312
242 Kannewiszer, Ludwik Bolesław  22 sier. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I56495
243 Kannewiszer, Ludwika Zofia Karczmarczycka  (wylicz.) 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I48292
244 Kannewiszer, Zofia Paulina Sienkiewicz  (wylicz.) 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I48035
245 Karczewska, Anna Karczewska  (wylicz.) 1800Warszawa, mazowieckie, Polska I74218
246 Karczewska, Józefa Michalina Szubert  25 kwie. 1823Warszawa, mazowieckie, Polska I74477
247 Karska, Katarzyna Zofia Dobrska  27 list. 1784Warszawa, mazowieckie, Polska I93934
248 Karwowski, Wiktor Tadeusz  12 czer. 1977Warszawa, mazowieckie, Polska I52873
249 Karwowski, Zygmunt Grzegorz  9 maj 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I92534
250 Kaska, Kazimiera Apolonia Matje  (wylicz.) 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I56831

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» dalej»Zgon

Wyniki 201 do 250 z 1132

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
201 Dutkiewicz, Henryk  1975Warszawa, mazowieckie, Polska I74378
202 Dyliong, Jan  1890Warszawa, mazowieckie, Polska I63866
203 Dypner, Aleksander Karol Ludwik  30 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53455
204 Dypner, Karol  13 sty. 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I50902
205 Dziedzicka, Magdalena Franciszka Ryx  18 luty 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I30695
206 Dzierzęcki, Edmund  25 mar. 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I67699
207 Dzierzęcki, Jan  22 maj 1916Warszawa, mazowieckie, Polska I69219
208 Dzierżykaj-Morawski, Wojciech  15 lip. 1891Warszawa, mazowieckie, Polska I31016
209 Dziewanowski, Dominik Jan Chryzostom  10 wrz. 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I42715
210 Dziewanowski, Stefan  2 sty. 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I42724
211 Dziubek, Juliusz  23 list. 1906Warszawa, mazowieckie, Polska I88722
212 Dziubek, Władysława Anna Kieffer  10 sty. 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I94781
213 Długosz, Kazimiera Konarzewska  3 luty 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I27387
214 Długołęcka, Ludwika Młodzianowska  3 lip. 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I59276
215 Dłużniewska, Halina Stawska  9 sier. 2013Warszawa, mazowieckie, Polska I91964
216 Dłużniewski, Franciszek  26 lip. 1967Warszawa, mazowieckie, Polska I14150
217 Dłużniewski, Hipolit  11 list. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I16262
218 Dłużniewski, Witold  4 sty. 1986Warszawa, mazowieckie, Polska I81169
219 Eitner, Stanisława Waleria Wiktoria Chrzanowska  21 kwie. 1914Warszawa, mazowieckie, Polska I92560
220 Elżanowska, Emilia Julia Higersberger  29 list. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I75088
221 Englert, Ignacy Juliusz  19 czer. 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I47607
222 Englert, Krystyna Lentz  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I61740
223 Filipiak, Ignacy  1971Warszawa, mazowieckie, Polska I28818
224 Filipiak, Michalina  1980Warszawa, mazowieckie, Polska I28825
225 Filipowicz, Wanda Sroczyńska  13 sier. 1907Warszawa, mazowieckie, Polska I58379
226 Fukier, Florian  29 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674
227 Fukier, Zuzanna Neyman  31 maj 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
228 Gadomski, Edward Bronisław  20 maj 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I69494
229 Gajewska, Leokadia Filipiak  1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28820
230 Gajewska, Lucyna Karwowska  czer. 1997Warszawa, mazowieckie, Polska I47899
231 Gajewski, Czesław  1979Warszawa, mazowieckie, Polska I28821
232 Gajewski, Ireneusz  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I47972
233 Garlińska, Eleonora  3 sier. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I51153
234 Garlińska, Emilia Angela vel Aniela Cieślińska  17 gru. 1870Warszawa, mazowieckie, Polska I39508
235 Garlińska, Pelagia Tylska  9 kwie. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I50748
236 Garlińska, Zuzanna Michalska  1 kwie. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I50751
237 Geismer, Helena Zofia  28 maj 1970Warszawa, mazowieckie, Polska I53543
238 Geismer, Henryk Gustaw  2 gru. 1988Warszawa, mazowieckie, Polska I53544
239 Geismer, Iza Pia Renata  1920Warszawa, mazowieckie, Polska I53545
240 Geismer, Jan Fryderyk Alojzy  7 kwie. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I50816
241 Geismer, Jan Henryk  16 luty 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I50806
242 Geismer, Ludwika  8 mar. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I53470
243 Geismer, Wiwa Ella  4 luty 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I53542
244 Geismer, Władysław Gustaw  2 luty 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I53438
245 Gepner, Adolf Stanisław  29 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I52407
246 Gepner, Józefa Katarzyna Leśniewska  12 kwie. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I52406
247 Gerson, Kamila Apolonia Frydrych  6 sty. 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I44849
248 Gerson, Natalia Marianna Frydrych  18 sty. 1908Warszawa, mazowieckie, Polska I44846
249 Gerson, Wojciech Henryk Wilhelm  25 luty 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I44845
250 Gerth, Johann Gotlieb  2 lip. 1828Warszawa, mazowieckie, Polska I43133

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» dalej»
Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl