Drukuj Dodaj zakładę

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Notatki:
Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

OpenStreetMap

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 151 do 200 z 631

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby 
151 Grzybowska, Franciszka Józefa Piekarska  (wylicz.) 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I45923
152 Grzywaczewski, Józef  (wylicz.) 1797Warszawa, mazowieckie, Polska I60920
153 Gutkowski, Antoni  ok. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I9487
154 Głodowska, Aniela Modzelewska  (wylicz.) 1826Warszawa, mazowieckie, Polska I82080
155 Hanke, Aleksander Klemens  21 list. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I49401
156 Hanke, Bronisława  11 czer. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I49400
157 Hanke, Zofia  26 mar. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I49399
158 Hellwig, Aniela Maria Piętka  13 czer. 1895Warszawa, mazowieckie, Polska I79387
159 Higersberger, Emilia Karolina Elzbieta Aquilino  30 gru. 1836Warszawa, mazowieckie, Polska I75084
160 Higersberger, Feliks  29 maj 1820Warszawa, mazowieckie, Polska I75020
161 Higersberger, Franciszka Każmiera Masłowska  (wylicz.) 1795Warszawa, mazowieckie, Polska I75061
162 Higersberger, Józef Kalasanty Augustyn  (wylicz.) 1817Warszawa, mazowieckie, Polska I75073
163 Higersberger, Józef Kalasanty Henryk  15 lip. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I75087
164 Hilchen, Czesława  19 lip. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65736
165 Hilchen, ks. Henryk Serafin  30 lip. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I65737
166 Hilchen, Wanda  19 lip. 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I65739
167 Hincz, Ignacy Franciszek  30 lip. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I44010
168 Hincz, Walentyna Emilia  31 maj 1822Warszawa, mazowieckie, Polska I44011
169 Hincz, Wilhelmina Fryderyka Gerth  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I43121
170 Hirschmann, Wanda Henryka Adamska  17 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I51004
171 Jabłońska, Leonarda Brzeska  25 paź. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I31826
172 Jacuński, Tadeusz Jarosław  22 maj 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I80139
173 Janczar, Tadeusz  25 kwie. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I45929
174 Janicka, Aleksandryna Zofia Malcz  16 paź. 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I31701
175 Janikowski, Józef  (wylicz.) 1789Warszawa, mazowieckie, Polska I60913
176 Jarkiewicz, Feliks  (wylicz.) 1834Warszawa, mazowieckie, Polska I44429
177 Jędrykiewicz, Jan Witold  (wylicz.) 1909Warszawa, mazowieckie, Polska I76702
178 Jędrzejewska, Anna Wojtulanis  1963Warszawa, mazowieckie, Polska I74202
179 Jonik, Teresa Mendelewska  26 luty 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I79786
180 Józefowicz, Paweł  17 list. 1964Warszawa, mazowieckie, Polska I77741
181 Kabatnik, Rozalia Mordyan  (wylicz.) 1795Warszawa, mazowieckie, Polska I56180
182 Kaczyński, Lech Aleksander  18 czer. 1949Warszawa, mazowieckie, Polska I42056
183 Kaliciński, Tadeusz Sabin  (wylicz.) 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I48316
184 Kalicki, Kazimierz Wojciech  15 lip. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I51896
185 Kalicki, Michał Gustaw  26 paź. 1881Warszawa, mazowieckie, Polska I51895
186 Kamińska, Teresa NN  (wylicz.) 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I54890
187 Kanigowska, Wanda Maria Wojno  (wylicz.) 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I61629
188 Kannewiszer, Julia Zadrowska  (wylicz.) 1850Warszawa, mazowieckie, Polska I48306
189 Kannewiszer, Julian  18 list. 1874Warszawa, mazowieckie, Polska I48034
190 Kannewiszer, Leopold Marcin  28 paź. 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47579
191 Kannewiszer, Lucylla  31 paź. 1898Warszawa, mazowieckie, Polska I48312
192 Kannewiszer, Ludwik Bolesław  22 sier. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I56495
193 Kannewiszer, Ludwika Zofia Karczmarczycka  (wylicz.) 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I48292
194 Kannewiszer, Zofia Paulina Sienkiewicz  (wylicz.) 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I48035
195 Karczewska, Anna Karczewska  (wylicz.) 1800Warszawa, mazowieckie, Polska I74218
196 Karczewska, Józefa Michalina Szubert  25 kwie. 1823Warszawa, mazowieckie, Polska I74477
197 Karwowski, Wiktor Tadeusz  12 czer. 1977Warszawa, mazowieckie, Polska I52873
198 Kaska, Kazimiera Apolonia Matje  (wylicz.) 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I56831
199 Kałużna, Stefania Gismajer  (wylicz.) 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I58273
200 Kielak, Andrzej  02 list. 1953Warszawa, mazowieckie, Polska I2041

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» dalej»Zgon

Wyniki 151 do 200 z 899

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby 
151 Dzierżykaj-Morawski, Wojciech  15 lip. 1891Warszawa, mazowieckie, Polska I31016
152 Dziewanowski, Dominik Jan Chryzostom  10 wrz. 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I42715
153 Dziewanowski, Stefan  2 sty. 1811Warszawa, mazowieckie, Polska I42724
154 Długosz, Kazimiera Konarzewska  3 luty 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I27387
155 Długołęcka, Ludwika Młodzianowska  3 lip. 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I59276
156 Dłużniewski, Franciszek  26 lip. 1967Warszawa, mazowieckie, Polska I14150
157 Dłużniewski, Hipolit  11 list. 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I16262
158 Elżanowska, Emilia Julia Higersberger  29 list. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I75088
159 Englert, Ignacy Juliusz  19 czer. 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I47607
160 Englert, Krystyna Lentz  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I61740
161 Filipiak, Ignacy  1971Warszawa, mazowieckie, Polska I28818
162 Filipiak, Michalina  1980Warszawa, mazowieckie, Polska I28825
163 Filipowicz, Wanda Sroczyńska  13 sier. 1907Warszawa, mazowieckie, Polska I58379
164 Fukier, Florian  29 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674
165 Fukier, Zuzanna Neyman  31 maj 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675
166 Gadomski, Edward Bronisław  20 maj 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I69494
167 Gajewska, Leokadia Filipiak  1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28820
168 Gajewska, Lucyna Karwowska  czer. 1997Warszawa, mazowieckie, Polska I47899
169 Gajewski, Czesław  1979Warszawa, mazowieckie, Polska I28821
170 Gajewski, Ireneusz  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I47972
171 Garlińska, Eleonora  3 sier. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I51153
172 Garlińska, Emilia Angela vel Aniela Cieślińska  17 gru. 1870Warszawa, mazowieckie, Polska I39508
173 Garlińska, Pelagia Tylska  9 kwie. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I50748
174 Garlińska, Zuzanna Michalska  1 kwie. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I50751
175 Geismer, Helena Zofia  28 maj 1970Warszawa, mazowieckie, Polska I53543
176 Geismer, Henryk Gustaw  2 gru. 1988Warszawa, mazowieckie, Polska I53544
177 Geismer, Iza Pia Renata  1920Warszawa, mazowieckie, Polska I53545
178 Geismer, Jan Fryderyk Alojzy  7 kwie. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I50816
179 Geismer, Jan Henryk  16 luty 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I50806
180 Geismer, Ludwika  8 mar. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I53470
181 Geismer, Wiwa Ella  4 luty 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I53542
182 Geismer, Władysław Gustaw  2 luty 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I53438
183 Gepner, Adolf Stanisław  29 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I52407
184 Gepner, Józefa Katarzyna Leśniewska  12 kwie. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I52406
185 Gerson, Kamila Apolonia Frydrych  6 sty. 1864Warszawa, mazowieckie, Polska I44849
186 Gerson, Natalia Marianna Frydrych  18 sty. 1908Warszawa, mazowieckie, Polska I44846
187 Gerson, Wojciech Henryk Wilhelm  25 luty 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I44845
188 Gerth, Johann Gotlieb  2 lip. 1828Warszawa, mazowieckie, Polska I43133
189 Gierzyńska, Halina Brudzińska  1985Warszawa, mazowieckie, Polska I62728
190 Gierzyński vel Gerzyński, Tadeusz Michał  7 maj 1968Warszawa, mazowieckie, Polska I62727
191 Gintowt, Maria Janina Malczewska  5 sty. 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I74726
192 Gisler vel Gisiler, Ludwik Augustyn  8 sier. 1852Warszawa, mazowieckie, Polska I58821
193 Gisler vel Gisiler, Marianna Okuń  przed 1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58824
194 Gisler vel Gissler, Antoni  22 wrz. 1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58830
195 Goćkowska, Janina Leonia Ströhmer vel Sztremer  10 maj 1976Warszawa, mazowieckie, Polska I25727
196 Goćkowska, Marianna Małgorzata  2008Warszawa, mazowieckie, Polska I29824
197 Goćkowski, Jan  27 sty. 1966Warszawa, mazowieckie, Polska I25722
198 Godlewska, Felicjanna Lipska  22 wrz. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I45571
199 Godowska, Maria  13 sty. 2009Warszawa, mazowieckie, Polska I40167
200 Goeppner vel Gepner, Elżbieta Bingel  24 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska I52409

«cofnij 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» dalej»