Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Józef Michalak

Józef Michalak

mężczyzna 1869 - 1943  (73 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Józef Michalak 
  Urodzenie 9 gru. 1869  Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 11 gru. 1869  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tłum. Grzegorz Chabowski
   Gulczewo Nr. 87/1869
   Działo się w Imielnicy jedenastego grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej po północy. Stawił się Stanisław Michalak włościanin z Gulczewa w obecności Zygmunta Stefańskiego lat sześćdziesiąt siedem i Teodora Machowskiego lat czterdzieści sześć mającego, włościan, rolników mieszkających w Gulczewie i okazał nam niemowlę płci męskiej informując, że urodziło się ono w Gulczewie dziewiątego dnia, bieżącego miesiąca i roku o godzinie dwunastej w nocy z jego żony Ludwiki z Romanków lat dwadzieścia siedem mającej. Niemowlęciu temu przy chrzcie świętym spełnionym w tym czasie dano imię Józef, a chrzestnymi jego byli Mikołaj Nych i Elżbieta Marciniak. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. Jan Spira
  Józef Michalak
  Józef Michalak
  akt chrztu
  Info 26 sty. 1897  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Tłum. z rosyjskiego Grzegorz Chabowski
   Zarejestrowano pod numerem 22 1897, tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siódmego roku, dnia czternastego (dwudziestego szóstego) stycznia.
   Przede mną Maciejem Więckowskim synem Adama, Notariuszem przy Hipotecznej Kancelarii Sądu Pokoju miasta Płocka, w biurze moim mieszczącym się w tym mieście w domu nr. 493b przy Nowo Więziennej ulicy w obecności osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadający w mieście Płocku mieszkających świadków, obywateli Kazimierza Domeradzkiego syna Norberta i Jana Chmielewskiego syna Adama, stawili się osobiście mi znani i posiadający do działań prawnych zdolności, 1) Stanisław Michalak syn Wawrzyńca, 2) Józef Michalak syn Stanisława, 3) Jakub Stefański syn Zygmunta i córka jego, 4) Józefa Stefańska córka Jakuba, panna 19-o letnia działająca w obecności i za zgodą ojca swojego Jakuba Stefańskiego, wszyscy oni są włościanami żyjącymi i mieszkającymi zgodnie z prawem w wiosce Gulczewo Płockiego powiatu i zawarli akt następującej treści:
   Stanisław Michalak oznajmił, że na podstawie Najwyższego Dekretu z roku 1864 jest on właścicielem włościańskiej zagrody oddanej do jego dyspozycji (został obdarowany) usytuowanej w wiosce Gulczewo Płockiego powiatu zapisanej w Tabeli Likwidacyjnej pod osiemnastym numerem na jego imię, zamykającej razem z ziemią zamienioną za serwituty w sile przestrzeni około pięć morgów ziemi nowopolskiej miary, to jest dwie dziesięciny i tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć sążni. Tą ziemię, zagrodę w istocie, całość przestrzeni i ograniczeniami ze znajdującymi się na niej zabudowaniami, zasiewami, ze wszystkimi należnymi i przysługującymi jemu prawami, akcesoriami i serwitutami jednym słowem ze wszystkim tym, co do osady tej przynależy teraz w pełnej świadomości z tego rezygnuje, on Stanisław Michalak tym obecnym aktem sprzedaje w pełną własność swojemu synowi Józefowi Michalakowi synowi Stanisława za dobrowolnie uzgodnioną sumę sprzedaży pięćdziesięciu rubli, którą w całości otrzymał od niego w tej chwili w obecności notariusza i świadków po otrzymaniu kwituje, dlatego prawa swoje na niego podstawia i zgadza się na to żeby prawo własności, sprzedanej tym aktem zagrody przeniesione było gdzie należy na jego imię i wykazaną zagrodę z oziminami i wiosennymi zasiewami zobowiązuje się wydać kupującemu Józefowi Michalakowi w faktyczny zarząd i korzystanie dnia trzynastego (dwudziestego piątego) lipca tego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku i od tej to pory kupujący obowiązany będzie płacić z tej zagrody wszelkiego rodzaju nałożone podatki, składki i powinności Od wskazanej daty, żadne opłaty nie obowiązują sprzedającego. – Józef Michalak niniejszą sprzedaż akceptuje i wyjaśnia, że kupioną tym aktem zagrodę obejrzał w takim stanie, przestrzeni, granicach i o prawie własności sprzedającego jest przekonany, ze wszystkiego jest bardzo zadowolony i na udowodnienie tego że, on jest synem sprzedającego przedstawił swoje świadectwo urodzenia wydane 18/25 stycznia 1897 wydane przez urzędnika stanu cywilnego parafii Imielnica powiat Płock, którego odpis otrzymałem. Kupujący Józef Michalak syn Stanisława zobowiązuje się wydawać swoim rodzicom Stanisławowi i Ludwice zd. Romanek małżonkom Michalakom rok rocznie dożywotnio bez oporu od dnia otrzymania w faktyczną własność kupionej tym aktem zagrody następujące alimenty: dwa korce żyta, jeden korzec jęczmienia, dziesięć korcy kartofli, cztery ruble pieniędzmi w odliczonej kwocie, utrzymać zimą i latem jedną krowę, pomieszczenie w domu mieszkalnym składające się z jednej izby od północnej strony z pełnym ociepleniem i udostępnić jeden zagon ziemi z zasadzonymi kartoflami, po śmierci zobowiązuje się ich ciała przyzwoicie pochować. Alimenta te zaakceptowały obydwie strony na sumę pięciu rubli na każdy rok jednak powinien być wydawany w naturze, a w razie śmierci jednego z małżonków należy wydawać w połowie żyjącemu z małżonków. Dalej Józef Michalak kawaler i Józefa Stefańska panna oznajmili, że oni mają zamiar połączyć się w związek małżeński, na czas przyszłego swojego małżeńskiego pożycia wzajemność swoją i stosunki, budować będą tak, że całego niniejszego majątku każdy z nich przyszłych małżonków na obecny czas jest właścicielem i żadnych szkód, pretensji jedno drugiemu w związku z darem spuścizny i innego zdarzenia czynić nie będzie i tak, że majątek małżeński obejmuje wspólne ich trudy i starania w czasie trwania pożycia małżeńskiego.
   Wszystko to składa się i składać będzie na wspólną ich własność. Jakub Stefański na zawarcie małżeństwa swojej córki Józefy Stefańskiej z Józefem Michalakiem zgadza się i wyznacza jej na dołożenie z przypadającej jej części, ze swojego majątku na rzecz wspólnej własności odliczoną sumę stu pięćdziesięciu rubli w rozliczeniu, z której teraz płaci sumę pięćdziesięciu rubli, a pozostałe sto rubli zobowiązuje się wpłacić dnia czternastego (dwudziestego szóstego) stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku bez wezwania i bez procentów w biurze urzędującego notariusza. Józefa Stefańska wyznaczoną jej wyżej sumę stu pięćdziesięciu rubli z wdzięcznością akceptuje. Informuje się, że taka suma wypłacona została na ręce jej przyszłego męża Józefa Michalaka potwierdza też, że suma stu pięćdziesięciu rubli zaspakaja obecnie jej majątek, która na mocy tej przedmałżeńskiej umowy stanowić będzie własność wspólną. Józef Michalak otrzymując w tej chwili w obecności notariusza i świadków od Jakuba Stefańskiego sumę pięćdziesięciu rubli stanowiącą część z przydzielonej tym aktem jego przyszłej żonie Józefie Stefańskiej sumy i po otrzymaniu kwituje, oraz informuje, że obecna jego własność składa się z włościańskiej zagrody położonej w wiosce Gulczewo powiatu Płock. Którą tym aktem przejął, kupując od swojego ojca Stanisława Michalaka. Ta zapisana (wymieniona) zagroda należeć będzie do majątku wspólnego, to znaczy, że przyszła jego żona Józefa Stefańska zostanie w przyszłości współwłaścicielem tej zagrody. Urzędujący notariusz wyjaśnił stronom, że zgodnie z art.208. Kodeksu Cywilnego dotyczącego tej przedmałżeńskiej umowy należy niezwłocznie powiadomić o jej zawarciu urzędnika Stanu Cywilnego sporządzającego akt ślubny.- Akt ten czytany przedstawiającym w obecności wyżej wymienionych świadków, a po przyjęciu i zaaprobowaniu stwierdzają, że akt sformowany zgodnie z ich życzeniem w dobrej wierze, treści, zamyśle i znaczeniu przyjęty i podpisany z tym, że za zgłaszających, niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich na osobistą ich prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Płocka Julian Wołowski syn Pawła. Do skarbu państwa z naliczenia cła pańszczyźnianego zyskano cztery ruble i trzy ruble (cła) opłat aktowych, na miejski podatek naliczono osiemdziesiąt pięć kopiejek, znaczek skarbowy za pięć kopiejek naklejony na tym akcie. Pierwszy odpis tego aktu na urzędowym papierze za sumę (cenę) 1 rb. 25 kop. Należy wydać Józefowi Michalakowi – również wydać odpis, też na urzędowym papierze za opłatą (ceną) 1 rb. 25 kop. Jakubowi Stefańskiemu
   – omówiono na 3-ej stronie, między stronami ustalono słowo „pełnym” powinno być „dla zaspokojenia potrzeb”. Na 4-ej stronie ustalono między stronami słowo „tym aktem” wierzy i czytał.
   Na 1-ej stronie zapisano słowo „około” Czytałem i potwierdzam.
   Za niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich, na ich osobistą prośbę podpisał Julian Wołowski syn Pawła. – Przy tym akcie jak też przy jego podpisaniu przez Juliana Wolskiego za niepiśmiennych Stanisława i Józefa Michalaków, Jakuba i Józefę Stefańskich w następstwie ich osobistych próśb świadkami byli Kazimierz Domeradzki syn Norberta, Jan Chmielewski syn Adama.
   Notariusz Więckowski
  Info 5 paź. 1928  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akt notarialny 
  • Tłum. z rosyjskiego Grzegorz Chabowski
   Pierwszy wypis aktu z roku 1927.Reper.NR.83
   Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku. Przede, mną Władysławem Skarżyńskim, Notariuszem w Płocku, w kancelarii mojej przy ulicy Kolegjalnej NR.3 stawili się osobiście mi nie znani, lecz do działań prawnych zdolni obywatele państwa polskiego: 1, Józef i Józefa ze Stefańskich, małżonkowie Michalak wspólnie działający; 2, Stefanja Michalak, panna 19 letnia, 3, Franciszek Michalak,4, Stanisława z Michalaków, żona Wincentego Mionsek, w jego asystencji i za zgodą działająca, 5, Władysław Sobek i 6, Jakób Sobek, zamieszkali: 1, 2 i 4 we wsi Gulczewo, 3 - we wsi Dźwierznie, a 5 i 6 we wsi Woźniki, powiatu płockiego i w obecności z osób mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, jednocześnie poświadczających tożsamość stawiających: Alfonsa Łęskiego i Władysława Lemanowicza zamieszkałych w mieście Płocku, zeznali akt treści następującej:
   & I, Współstawający Władysław Sobek i Stefanja Michalak oświadczyli, iż zamierzają połączyć się związkiem małżeńskim i na czas trwania małżeństwa urządzają swe stosunki majątkowe w sposób następujący; wszelki majątek teraźniejszy i przyszły każdego z przyszłych małżonków stanowić będzie wspólną i niepodzielną własność obojga
   & II, Współstawiający Józef i Józefa małżonkowie Michalak oznajmili, że na powyższy związek córki swej Stefanii z Władysławem Sobek zgadzają się przyczem należącą do nich osadę włościańską, położoną we wsi Gulczewie, powiatu płockiego oznaczoną w tabeli N 18, zawierającą przestrzeń około pięć morgów ziemi z zabudowaniami, którą nabyli na mocy aktu zeznanego przed b. Notariuszem Więckowskim w Płocku w roku 1897 za NR 22, oraz jedna krowę, wszystko to ogólnej wartości podług ich szacunku dwóch tysięcy złotych, aktem tym darowują na wyłączność własność dla zaspokojenia udziału majątkowego i ponad udział bez obowiązku powrotu do masy spadkowej córce swej wspóstawającej Stefanji Michalak pod warunkiem: I wydania i wypłacenia z szacunku darowanego tym aktem majątku tytułem udziału majątkowego dzieciom darczyńców, to jest: Marjannie osiemset złotych i Czesławie siedemset pięćdziesięciu złotych bez procentu i po jednej krowie, jak dojdą do pełnoletniości i II, wydanie im darczyńcom, rok rocznie, aż do ich zgonu, bezpłatnie alimentów w naturze, a mianowicie: na mieszkanie jedną izbę od strony zachodniej, wspólne korzystanie górą, sienią, podwórzem, studnią i wolne chodzenie po całej osadzie; żyta trzy metry, pszenicy pół metra, jęczmienia pół metra, kartofli dwanaście metrów; zagon zsadzonych wczesnych kartofli; opału i słomy dla własnego użytku tyle ile będzie potrzeba; użytkowanie wspólne z sadów owocowych; krowę własną darczyńców latem i zimą razem ze swoimi krowami i pod dozorem pastucha utrzymywać; darczyńcom wolno chować: świniaka i siedem kur z przychówkiem od jednej; dać chlew dla świniaka, pomieszczenie dla kur i sklep do kartofli. Ciała darczyńców przyzwoicie pochować. W razie śmierci jednego z darczyńców, aliment wyżej ustanowiony zmniejszy się tylko o jeden metr żyta.
   & III, Darczyńcy podstawiają obdarowaną we wszelkie swoje prawa do darowanego tym aktem majątku, na przepisanie tytułu własności na jej imię gdzie zajdzie potrzeba zgadzają się i darowany majątek obowiązują się oddać w jej faktyczne posiadanie od żniw 1928 roku, od którego to czasu obowiązana obdarowana płacić podatki, ponosić gminne ciężary i wydawać ustanowione wyżej alimenty, a do tego czasu darczyńcy z obdarowaną i jej przyszły mężem żyć będą wspólnie.
   & IV. Stefania Michalak darowiznę niniejszą na wyżej wymienionych warunkach z wdzięcznością przyjmuje i oświadcza, ze tytuł własności jest jej znany i wiadomy.
   & V. Stawajacy do tego aktu Franciszek Michalak i Stanisława Mionsek oświadczyli, że otrzymawszy już dawniej od rodziców swych odpowiednie udziały majątkowe, niniejszy dział majątkowy przez tych, że rodziców dopełniony pod każdy m względem akceptują i z tego tytułu żadnej pretensji rościć nie będą.
   & VI, Stawający do tego aktu Jakób Sobek oświadczył, że niniejszym naznacza synowi swemu Władysławowi ze swego majątku na udział majątkowy z części obowiązkowej sumę tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych, którą obowiązuje się wypłacić temuż synowi w miarę dojścia do pełnoletniości Marjanny i Czesławy Michalak bez procentu.
   & VII. Władysław Sobek oświadczył, że darowiznę powyższej sumy z wdzięcznością przyjmuje i akceptuje.
   & VIII. Następnie przyszli małżonkowie oświadczyli, że obecny ich majątek stanowi otrzymane tym aktem udziały majątkowe.
   & IX.Treść art. 204 kod. Cyw. Stronom wyjaśniono. – Pierwszy wypis tego aktu wydany będzie obdarowanej Stefanji Michalak. Po objaśnieniu przeze mnie Notariusza treści art. 97 ust. z d. 25 sierpnia 1923 Dz. Ust. NR 101 obdarowani Stefania Michalak i Władysław Sobek oznajmili, że oprócz powyższej darowizny, żadnej innej od darczyńców swych do obecnej chwili nie otrzymali.
   Akt ten w obecności wyżej wymienionych świadków przeczytany stawającym, przez nich co do treści i co do skutków zrozumiany i, jako zgodny z ich wolą, przyjęty i podpisany został. Stosownie do pozycji 1 taryfy opod. spad. i dar. Zamieszczonej w Dz. Ust. NR 72 z roku 1924 podatku od darowizny niniejszej nie należy się.
   Oryginał aktu podpisali: Stefania Michalak, Franciszek Michalak, Wincenty Mionsek, Władysław Sobek, Jakób Sobek. Z upoważnienia niepiśmiennych małżonków Michalaków, Stanisławę Mionsek za nich ten akt podpisuję Władysław Kuźniarski. Przy tym akcie byliśmy świadkami i że za niepiśmiennych małżonków Michalaków i Stanisławę Mionsek podpisał się Władysław Kuźniarski
   zaświadczamy: Alfons Łęski, Władysław Lemanowicz, Notariusz Skarżyński.
   Niniejszy pierwszy wypis dosłownie zgodny z oryginałem aktu wydany został Stefanji z Michalaków Sobkowej.
   Płock d 5 października 1928
   Notariusz Skarżyński
  Zgon 22 sty. 1943  Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  wiek 73 lat 
  Pogrzeb Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  po mieczu
  po kądzieli
  Wojciech Michalak,   ur. data nieznana,   zm. przed 1820  (pradziadek)
  Elżbieta Łopatowska vel Opatowska (z domu Jero),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (prababka)
  ID osoby I64181  Drzewo Rodziny Kielaków
  Ostatnia modyfikacja 22 maj 2018 

  Ojciec Przodkowie Stanisław Michalak Ślub: 2x2x  ,   ur. 21 wrz. 1827, Barcikowo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 7 czer. 1902, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 74 lat)
  inni partnerzy Marianna Michalak (z domu Sadowska)  ślub 24 maj 1853  
  Matka Przodkowie Ludwika Michalak (z domu Romańska) ,   ur. 20 kwie. 1840, Mirosław, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 3 sty. 1917, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 76 lat) 
  Ślub 31 sty. 1869  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Gulczewo Nr. 1/ 1869

   Działo się we wsi Imielnica dnia trzydziestego pierwszego stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu-oświadczamy, że w obecności świadków Teodora Machowskiego lat czterdzieści osiem i Jakuba Marciniaka lat czterdzieści osiem, włościan-rolników mieszkających w Gulczewie tej daty zawiązany został religijny związek małżeński między Stanisławem Michalak wdowcem, włościaninem urodzonym w Barcikowie synem nieżyjących Wawrzyńca i Marianny małżonków Michalak mieszkającym w Gulczewie lat czterdzieści cztery mającym – i Ludwiką Romanek panną urodzoną w Mirosławiu, a w Gulczewie przy matce mieszkającą córką zmarłego Stefana Romanek i żyjącej jego żony Wiktorii z Łopatowskich lat dwadzieścia siedem mającą.Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne; osiemnastego, dwudziestego czwartego i trzydziestego pierwszego bieżącego miesiąca i roku publikowane w imielnickim parafialnym kościele. Nowożeńcy oświadczyli, że żadna umowa między nimi nie była zawarta. Religijny obrząd małżeński został dopełniony przez księdza Jana Spirę, proboszczem Parafii Imielnica. Akt ten przeczytany i przez nas został podpisany, obecni oświadczyli, że są niepiśmienni.
   Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks.Jan Spira [1]
  ID rodziny F21813  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Józefa Michalak (z domu Stefańska) ,   ur. 14 gru. 1878, Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 31 sty. 1962, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 83 lat) 
  Ślub 15 luty 1897  Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Gulczewo 3 / 1897
   Działo się we wsi Imielnica dnia trzeciego (piętnastego) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej rano. Przedstawiamy, że w obecności świadków Józefa Kowalskiego lat sześćdziesiąt jeden mającego i Mateusza Machowskiego lat czterdzieści dwa mającego obydwóch rolników zamieszkałych we wsi Gulczewo, zawarty został religijny związek małżeński między: Józefem Michalakiem, kawalerem, żołnierzem przeniesionym do rezerwy, synem Stanisława i Ludwiki z domu Romanek małżonków Michalaków - włościan, urodzony w Gulczewie i tam, że przy rodzicach żyjący, mający dwadzieścia sześć lat, - i Józefą Stefańską panną, córką Jakóba i Julianny z domu Michalak małżonków Stefańskich włościan, urodzoną w Gulczewie i tam przy rodzicach żyjącą, mającą lat osiemnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach; piątego (siedemnastego), dwunastego (dwudziestego czwartego) i dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) stycznia bieżącego roku. Pozwolenie rodziców dla niewiasty oświadczono słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że oni zawarli umowę małżeńską w mieście Płocku u notariusza Więckowskiego dnia czternastego (dwudziestego szóstego) stycznia tego roku, która została zapisana pod numerem dwudziestym drugim. Religijny obrzęd małżeński został spełniony przed księdzem niżej podpisanym. Akt ten nowożeńcom i świadkom, jako, że są niepiśmienni przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
   Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, administrator parafii Imielnica
   Ks. Kazimierz Tański
   Tłumaczenie z rosyjskiego– Grzegorz Chabowski
  Kościół w Imielnicy
  Kościół w Imielnicy
  Stary drawniany kościół parafialny, zbudowany sumptem parafian przez proboszcza ks. Jana Weynertha w 1842 roku znajdował się w innym miejscu, tj. u zbiegu ulic Gościniec i Władysława Nowickiego w miejscu gdzie na mapie pokazane miejsce "Figurka Jezusa". Służył on parafii do 1935 roku, kiedy z przyczyn technicznych został rozebrany.
  Wszelkie posługi religijne w nowym kościele, u zbiegu ulic Wyszogrodzkiej a Harcerskiej zaczęto dokonywać w czerwcu 1935  Dzieci 
  +1. Stanisława Miąsek (z domu Michalak) ,   ur. 27 wrz. 1899, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 3 gru. 1973, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 74 lat)
  Ślub: 1x2. Franciszek Michalak ,   ur. 23 wrz. 1902, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1978, Dźwierzno, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 75 lat)
  +3. Stefania Sobek (z domu Michalak) ,   ur. 1 mar. 1907, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 16 wrz. 1997, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 90 lat)
  +4. Marianna Kowalska (z domu Michalak) ,   ur. 18 luty 1910, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 5 luty 1995, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 84 lat)
   5. Czesława Władysława Michalak ,   ur. 12 list. 1913, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 17 list. 1913, Szlachecka 25, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 0 lat)
  +6. Czesława Matuszewska (z domu Michalak) ,   ur. 15 list. 1914, Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 9 list. 1976, Płock - Szpital Wojewódzki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 61 lat)
  Ostatnia modyfikacja 12 maj 2017 
  ID rodziny F21808  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 9 gru. 1869 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 11 gru. 1869 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Akt notarialny - 26 sty. 1897 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 15 luty 1897 - Płock - Imielnica - kościół Św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stanisława Miąsek (z domu Michalak) - 27 wrz. 1899 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszek Michalak - 23 wrz. 1902 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Stefania Sobek (z domu Michalak) - 1 mar. 1907 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Marianna Kowalska (z domu Michalak) - 18 luty 1910 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Czesława Władysława Michalak - 12 list. 1913 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Czesława Matuszewska (z domu Michalak) - 15 list. 1914 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Akt notarialny - 5 paź. 1928 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 22 sty. 1943 - Szlachecka 21, Nowe Gulczewo, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - Imielnica - Cmentarz Stary, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S429] informacja Pana Grzegorza Chabowskiego.
Kontakt

  email image Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące informacji na tej stronie, prosimy o kontakt.

Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl Proszę nie prosić o szczegółowe badania na temat Twojej rodziny.