Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Marianna Leszczyńska (z domu Nowowieska)

Marianna Leszczyńska (z domu Nowowieska)

kobieta ok. 1730 - 1789  (~ 59 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Marianna Leszczyńska 
  Urodzenie ok. 1730 
  Akta grodzkie 1761  [1
  1. Tłum. Pan Robert Sochań
  Jan, syn zmarłego Wojciecha, jako stryj, i Marianna, córka zmarłego Marcina, zmarłego zaś Wojciecha wnuczka, żona szlachetnie urodzonego Wojciecha Leszczyńskiego, jako bratanica, Nowowiescy, a szlachetnie urodzona Leszczyńska w asystencji swojego męża i swojego stryja, osobiście się stawiwszy oświadczają, że oni szlachetnie urodzonych Adama i Karola Gierzyńskich, braci między sobą rodzonych, synów zmarłego Wojciecha, zrodzonych ze szlachetnie urodzonej Magdaleny Ciołkowskiej, obecnie małżonki szlachetnie Jana Borkowskiego, i ich spadkobierców z sumy 300 tynfów polskich, na mocy aktu niniejszego w poniedziałek nazajutrz po święcie św. Anny, rodzicielki Najświętszej Maryi Panny, roku 1731 przez tychże Gierzyńskich i przez szlachetnie urodzonego Wojciecha Gierzyńskiego, ich rodziciela, zmarłemu szlachetnie urodzonemu Wojciechowi, ojcu i dziadkowi składających niniejsze oświadczenie, oraz Marcinowi, temuż składającemu to oświadczenie Janowi, Małgorzacie i Petroneli, synom i córkom tegoż Wojciecha, zrodzonymi ze zmarłej szlachetnie urodzonej Barbary Rygielskiej, na dobrach Bulkowo sposobem zwykłego długu zapisanej, i dekretem sądu niniejszego urzędu, wydanym w poniedziałek najbliższy po niedzieli Miłosierdzia roku 1759 między składającymi niniejsze oświadczenie z jednej strony, a szlachetnie urodzonymi małżonkami Borkowskimi, ojczymem i matką, oraz tymiż Gierzyńskimi, z drugiej strony, przysądzonej tymże składającym oświadczenie, stryjowi 162 tynfy i 19 groszy polskich, zaś szlachetnie urodzonej Leszczyńskiej 137 tynfów i 19 groszy polskich, należących do składających niniejsze oświadczenie zarówno na prawa natury po ich ojcu i dziadku jak i po ich braciach, siostrze i ciotce, wraz z podwójnym dochodem procentowym 14 grzywien, i karą sądową tytułem odszkodowania 3 grzywien polskich, oraz z dochodu procentowego, który urósł do takiej samej sumy 300 tynfów ustalonego, i od grzywien wyżej wspomnianych, oraz od całego w zupełności procesu, oraz od skazania uzyskanego w terminie zadość czyniącym, oraz od przekazania na dobrach Bulkowo dziedzicznego działu majątkowego tegoż zmarłego szlachetnie urodzonego Wojciecha Gierzyńskiego, postanowionego w sobotę po święcie św. Anny, rodzicielki Najświętszej Maryi Panny roku poprzedniego przez urząd burgrabiowski grodzki płocki, i do akt niniejszych we wtorek po niedzieli Siedemdziesiątnicy roku niniejszego w formie oblaty dostarczonego, i od całego w zupełności procesu, z powodu otrzymania sumy początkowej i procentowej, stanowiących łącznie 600 tynfów, przez ręce wielmożnego Teodora Sokolnickiego, wojskiego płockiego, specjalnego plenipotenta szlachetnie urodzonego Adama Gierzyńskiego, a stanowiących 70 florenów grzywien, z rąk szlachetnie urodzonego Borkowskiego, ojczyma, co zadość uczyniło im samym, to jest składającym niniejsze oświadczenie, oraz z powodu następującego potem zapisy sumy dla żony przez męża kwitują, wolnymi puszczają, czynią i ogłaszają, zapis dłużny, karę, przekazanie oraz cały w zupełności procesu usuwają, unieważniają i kasują wieczyście i na zawsze, z przekazanego działu majątkowego rezygnują, a także sumę 70 florenów, które zgodnie z procesem powinna być przekazana, na osobę szlachetnie urodzonego Borkowskiego przekazują i przenoszą całkowicie i skutecznie pismem niniejszym, które odnosi się do spraw, o których wyżej była mowa.
  Jan Nowowieski, Marianna z Nowowieskich Leszczyńska, Wincenty Leszczyński 
  Akta grodzkie 1761  [2
  2. Tłum. Pan Robert Sochań
  Szlachetnie urodzony Wincenty Leszczyński, syn zmarłego Wojciecha, zdrowy na ciele i umyśle, stawiwszy się osobiście oświadcza, że on szlachetnie urodzonej Mariannie Nowowieskiej, córce zmarłego Marcina, swojej małżonce prawowitej, i jej spadkobiercom z dóbr swoich wszystkich ogółem, ruchomych i nieruchomych, ojcowskich, matczynych, dziedzicznych, zastawnych, i wszelkich sum pieniężnych, a szczególnie przypisanych do jego dziedzicznego działu majątkowego dóbr Przedpełce Włosty, sumę 300 tynfów, którą, rekompensując sumy tam uprzednio, jak i w dniu dzisiejszym 237 tynfów i 19 groszy polskich, włączając dochód procentowy, otrzymaną przez ręce wielmożnego Teodora Sokolnickiego, wojskiego płockiego, pochodzącą z dóbr Dobrski w charakterze zwykłego długu jest winien, zapisuje w imieniu swoim i swoich spadkobierców, i zobowiązuje się i obliguje, że sumę tę w całości wypłaci, pod wadium o takiej samej sumie, za co będzie sądownie odpowiadał wraz ze swoimi potomkami.
  Wincenty Leszczyński 
  Akta grodzkie 16 lip. 1783  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [3
  Tłum. Pan Robert Sochań
  Szlachetnie urodzona Marianna Nowowieska, córka zmarłego Marcina, zrodzona ze szlachetnie urodzonej zmarłej Jadwigi Dłużniewskiej, małżonka prawowita szlachetnie urodzonego Wincentego Leszczyńskiego, w asystencji tego swojego męża z jednej strony, i Łukasz Goszczyński, syn szlachetnego zmarłego Szymona, zrodzony ze szlachetnie urodzonej zmarłej Anny Dłużniewskiej, z drugiej strony, będąc zdrowymi na ciele i umyśle jawnie i publicznie oświadczyli, że pewną umowę odnośnie zastawu działu majątkowego Dłużniewo w powiecie płońskim sporządzoną dnia 16 miesiąca i roku niniejszego, rękami swoimi podpisaną, pod wadium 440 florenów polskich, we wszystkich tejże umowy, punktach, klauzulach, zobowiązaniach, wraz z wadium przepadającym w razie złożenia pozwu, zatwierdzają i ratyfikują wieczyście i na zawsze, przez to niniejsze oświadczenie.  
  Akta grodzkie 16 lip. 1783  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [4
  Tłum. Pan Robert Sochań
  Szlachetnie urodzona Marianna Nowowieska, córka zmarłego Marcina, zrodzona ze szlachetnie urodzonej zmarłej Jadwigi Dłużniewskiej, małżonka prawowita szlachetnie urodzonego Wincentego Leszczyńskiego, w asystencji tego swojego męża, będąc zdrowa na ciele i umyśle jawnie, publicznie i dobrowolnie oświadczyła, że ona szlachetnie urodzonemu Łukaszowi [przekreślone: Leszczyńskiemu] Goszczyńskiemu, synowi zmarłego Szymona, zrodzonemu ze zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Dłużniewskiej, i jego spadkobiercom cały i w zupełności swój dział majątkowy, dobra ruchome i nieruchome, ojcowskie i matczyne, jakie do składającej niniejsze oświadczenie na mocy prawa natury po jej rodzicach należą, zastawia na dobrach Dłużniewo, znajdujących się w województwie płockim i w powiecie bielskim, już od teraz wraz z całym i pełnym prawem, władztwem i własnością, oraz ze wszystkimi tego działu majątkowego korzyściami, pożytkami, dochodami, zyskami, jako też gruntami, zabudowaniami, ogrodami, polami, łąkami, błoniami, lasami, krzewinami, zagajnikami, zaroślami, wodami, bagnami, stawami, połowem ryb, rzekami, strumieniami, potokami, wodami i wszelkimi przyległościami i przynależnościami, niczego zupełnie dla tejże składającej niniejsze oświadczenie i dla jej spadkobierców nie zachowując, lecz na taką długość i szerokość, jak wspomniane dobra od dawna istniały i się rozciągały, od wigilii święta Narodzin św. Jana Chrzciciela, najbliższego, jakie minęło, na 3 lata, już od teraz z roku na rok, aż do wykupu na sumę 440 florenów polskich, wyłożoną w dniu dzisiejszym na nabycie dóbr Przedpełc i Słomkowa, wraz z zasiewami obu rodzajów, wyszczególnionej w umowie, tu w Płocku dnia 16 miesiąca i roku niniejszego między tąż składającą niniejsze oświadczenie z jednej strony, a wspomnianym Łukaszem Goszczyńskim z drugiej strony i wobec akt niniejszych potwierdzonej, oddaje w zastaw i się obciąża, i już od teraz przyznaje intromisję [urzędowe wprowadzenie w posiadanie nieruchomości] do tych dóbr, oraz zapewnia ewikcję [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich] od wszelkich przeszkód i roszczeń, pod groźbą kar ziemskich, którym składająca niniejsze oświadczenie będzie podlegać wraz ze swoimi potomkami.

  Marianna z Nowowieskich Leszczyńska
  Wincenty Leszczyński
   
  Zgon 1789  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tekst oryginalny dokumentu:

   Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
   Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Krzyzowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supra.... Testium fide dignorum ut pote Praelatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

   Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
   Et sigillo Illmi Officialis Communitum
   Simon Smardzewski Consij Gnalis
   Plocensis Notarius manu propria


   Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (http://www.grecki.globtra.com/):

   Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
   Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Krzyżowskiego (lat)około sześćdziesięciu proboszczy Woźnik co do urodzin z prawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że prałatów, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

   Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
   Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
   Szymon Smardzowski konsystorza generalnego
   Pisarz Płocki własnoręcznie
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Jest tutaj także wzmianka o zgonie Marianny i Wincentego Leszczyńskich.
  wiek ~ 59 lat 
  po mieczu
  po kądzieli
  Wojciech Nowowieski,   ur. data nieznana,   zm. po 1731  (dziadek)
  Jadwiga Nowowieska (z domu Dłużniewska),   ur. data nieznana,   zm. przed 1761  (matka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  Herby
  Jastrzębiec
  Jastrzębiec
  (Accipiter, Bolesta, Boleszczyc, Boleszyc, Boleszycz, Boleścic, Jastrząb, Jastrząbek, Jastrzęby, Kamiona, Kaniowa, Kudborz, Kudbrzyn, Lubrza, Ludbrza, Łazanki, Łazęka, Nagóra, Zarazy)
  ID osoby I5805  Drzewo Rodziny Kielaków | Leszczyńscy
  Ostatnia modyfikacja 4 paź. 2018 

  ojciec Przodkowie Marcin Nowowieski ,   ur. data nieznana,   zm. przed 1761 
  matka Jadwiga Nowowieska (z domu Dłużniewska) ,   ur. data nieznana,   zm. przed 1761 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F25961  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Mąż/partner Przodkowie Wincenty Leszczyński ,   ur. 5 kwie. 1728, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1789, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 60 lat) 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
  +1. Ignacy Leszczyński ,   ur. 1762, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 gru. 1838, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 76 lat)
  +2. Piotr Leszczyński ,   ur. (wylicz.) 1769, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 7 gru. 1813, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 44 lat)
  +3. Paweł Leszczyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 1772, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 30 lip. 1813, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 41 lat)
  +4. Józef Leszczyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 1774, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. przed 1850  (wiek 75 lat)
   5. Franciszka Leszczyńska ,   ur. 7 wrz. 1780, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 21 sty. 2014 
  ID rodziny F1710  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsDziecko - Ignacy Leszczyński - 1762 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Piotr Leszczyński - (wylicz.) 1769 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Paweł Leszczyński - 1772 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Leszczyński - 1774 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszka Leszczyńska - 7 wrz. 1780 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - Tłum. Pan Robert Sochań Szlachetnie urodzona Marianna Nowowieska, córka zmarłego Marcina, zrodzona ze szlachetnie urodzonej zmarłej Jadwigi Dłużniewskiej, małżonka prawowita szlachetnie urodzonego Wincentego Leszczyńskiego, w asystencji tego swojego męża z jednej strony, i Łukasz Goszczyński, syn szlachetnego zmarłego Szymona, zrodzony ze szlachetnie urodzonej zmarłej Anny Dłużniewskiej, z drugiej strony, będąc zdrowymi na ciele i umyśle jawnie i publicznie oświadczyli, że pewną umowę odnośnie zastawu działu majątkowego Dłużniewo w powiecie płońskim sporządzoną dnia 16 miesiąca i roku niniejszego, rękami swoimi podpisaną, pod wadium 440 florenów polskich, we wszystkich tejże umowy, punktach, klauzulach, zobowiązaniach, wraz z wadium przepadającym w razie złożenia pozwu, zatwierdzają i ratyfikują wieczyście i na zawsze, przez to niniejsze oświadczenie. - 16 lip. 1783 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - Tłum. Pan Robert Sochań Szlachetnie urodzona Marianna Nowowieska, córka zmarłego Marcina, zrodzona ze szlachetnie urodzonej zmarłej Jadwigi Dłużniewskiej, małżonka prawowita szlachetnie urodzonego Wincentego Leszczyńskiego, w asystencji tego swojego męża, będąc zdrowa na ciele i umyśle jawnie, publicznie i dobrowolnie oświadczyła, że ona szlachetnie urodzonemu Łukaszowi [przekreślone: Leszczyńskiemu] Goszczyńskiemu, synowi zmarłego Szymona, zrodzonemu ze zmarłej szlachetnie urodzonej Anny Dłużniewskiej, i jego spadkobiercom cały i w zupełności swój dział majątkowy, dobra ruchome i nieruchome, ojcowskie i matczyne, jakie do składającej niniejsze oświadczenie na mocy prawa natury po jej rodzicach należą, zastawia na dobrach Dłużniewo, znajdujących się w województwie płockim i w powiecie bielskim, już od teraz wraz z całym i pełnym prawem, władztwem i własnością, oraz ze wszystkimi tego działu majątkowego korzyściami, pożytkami, dochodami, zyskami, jako też gruntami, zabudowaniami, ogrodami, polami, łąkami, błoniami, lasami, krzewinami, zagajnikami, zaroślami, wodami, bagnami, stawami, połowem ryb, rzekami, strumieniami, potokami, wodami i wszelkimi przyległościami i przynależnościami, niczego zupełnie dla tejże składającej niniejsze oświadczenie i dla jej spadkobierców nie zachowując, lecz na taką długość i szerokość, jak wspomniane dobra od dawna istniały i się rozciągały, od wigilii święta Narodzin św. Jana Chrzciciela, najbliższego, jakie minęło, na 3 lata, już od teraz z roku na rok, aż do wykupu na sumę 440 florenów polskich, wyłożoną w dniu dzisiejszym na nabycie dóbr Przedpełc i Słomkowa, wraz z zasiewami obu rodzajów, wyszczególnionej w umowie, tu w Płocku dnia 16 miesiąca i roku niniejszego między tąż składającą niniejsze oświadczenie z jednej strony, a wspomnianym Łukaszem Goszczyńskim z drugiej strony i wobec akt niniejszych potwierdzonej, oddaje w zastaw i się obciąża, i już od teraz przyznaje intromisję [urzędowe wprowadzenie w posiadanie nieruchomości] do tych dóbr, oraz zapewnia ewikcję [zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich] od wszelkich przeszkód i roszczeń, pod groźbą kar ziemskich, którym składająca niniejsze oświadczenie będzie podlegać wraz ze swoimi potomkami. Marianna z Nowowieskich Leszczyńska Wincenty Leszczyński - 16 lip. 1783 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 1789 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Komentarze
  Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

      Nie używaj do proponowania zmian (w tym celu użyj zakładki Sugestie).


 • Źródła 
  1. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/201/PL_1_24_1201_0741_jpg.html.

  2. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/201/PL_1_24_1201_0743_jpg.html.

  3. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/218/PL_1_24_1218_0117_jpg.html.

  4. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/218/PL_1_24_1218_0118_jpg.html.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.