Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Wincenty Leszczyński

Wincenty Leszczyński

mężczyzna 1728 - 1789  (60 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Wincenty Leszczyński 
  Urodzenie 5 kwie. 1728  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Chrzest 5 kwie. 1728  Staroźreby - kościół par. pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Akta grodzkie 1761  [2
  1. Tłum. Pan Robert Sochań
  Jan, syn zmarłego Wojciecha, jako stryj, i Marianna, córka zmarłego Marcina, zmarłego zaś Wojciecha wnuczka, żona szlachetnie urodzonego Wojciecha Leszczyńskiego, jako bratanica, Nowowiescy, a szlachetnie urodzona Leszczyńska w asystencji swojego męża i swojego stryja, osobiście się stawiwszy oświadczają, że oni szlachetnie urodzonych Adama i Karola Gierzyńskich, braci między sobą rodzonych, synów zmarłego Wojciecha, zrodzonych ze szlachetnie urodzonej Magdaleny Ciołkowskiej, obecnie małżonki szlachetnie Jana Borkowskiego, i ich spadkobierców z sumy 300 tynfów polskich, na mocy aktu niniejszego w poniedziałek nazajutrz po święcie św. Anny, rodzicielki Najświętszej Maryi Panny, roku 1731 przez tychże Gierzyńskich i przez szlachetnie urodzonego Wojciecha Gierzyńskiego, ich rodziciela, zmarłemu szlachetnie urodzonemu Wojciechowi, ojcu i dziadkowi składających niniejsze oświadczenie, oraz Marcinowi, temuż składającemu to oświadczenie Janowi, Małgorzacie i Petroneli, synom i córkom tegoż Wojciecha, zrodzonymi ze zmarłej szlachetnie urodzonej Barbary Rygielskiej, na dobrach Bulkowo sposobem zwykłego długu zapisanej, i dekretem sądu niniejszego urzędu, wydanym w poniedziałek najbliższy po niedzieli Miłosierdzia roku 1759 między składającymi niniejsze oświadczenie z jednej strony, a szlachetnie urodzonymi małżonkami Borkowskimi, ojczymem i matką, oraz tymiż Gierzyńskimi, z drugiej strony, przysądzonej tymże składającym oświadczenie, stryjowi 162 tynfy i 19 groszy polskich, zaś szlachetnie urodzonej Leszczyńskiej 137 tynfów i 19 groszy polskich, należących do składających niniejsze oświadczenie zarówno na prawa natury po ich ojcu i dziadku jak i po ich braciach, siostrze i ciotce, wraz z podwójnym dochodem procentowym 14 grzywien, i karą sądową tytułem odszkodowania 3 grzywien polskich, oraz z dochodu procentowego, który urósł do takiej samej sumy 300 tynfów ustalonego, i od grzywien wyżej wspomnianych, oraz od całego w zupełności procesu, oraz od skazania uzyskanego w terminie zadość czyniącym, oraz od przekazania na dobrach Bulkowo dziedzicznego działu majątkowego tegoż zmarłego szlachetnie urodzonego Wojciecha Gierzyńskiego, postanowionego w sobotę po święcie św. Anny, rodzicielki Najświętszej Maryi Panny roku poprzedniego przez urząd burgrabiowski grodzki płocki, i do akt niniejszych we wtorek po niedzieli Siedemdziesiątnicy roku niniejszego w formie oblaty dostarczonego, i od całego w zupełności procesu, z powodu otrzymania sumy początkowej i procentowej, stanowiących łącznie 600 tynfów, przez ręce wielmożnego Teodora Sokolnickiego, wojskiego płockiego, specjalnego plenipotenta szlachetnie urodzonego Adama Gierzyńskiego, a stanowiących 70 florenów grzywien, z rąk szlachetnie urodzonego Borkowskiego, ojczyma, co zadość uczyniło im samym, to jest składającym niniejsze oświadczenie, oraz z powodu następującego potem zapisy sumy dla żony przez męża kwitują, wolnymi puszczają, czynią i ogłaszają, zapis dłużny, karę, przekazanie oraz cały w zupełności procesu usuwają, unieważniają i kasują wieczyście i na zawsze, z przekazanego działu majątkowego rezygnują, a także sumę 70 florenów, które zgodnie z procesem powinna być przekazana, na osobę szlachetnie urodzonego Borkowskiego przekazują i przenoszą całkowicie i skutecznie pismem niniejszym, które odnosi się do spraw, o których wyżej była mowa.
  Jan Nowowieski, Marianna z Nowowieskich Leszczyńska, Wincenty Leszczyński
   
  Akta grodzkie 1761  [3
  2. Tłum. Pan Robert Sochań
  Szlachetnie urodzony Wincenty Leszczyński, syn zmarłego Wojciecha, zdrowy na ciele i umyśle, stawiwszy się osobiście oświadcza, że on szlachetnie urodzonej Mariannie Nowowieskiej, córce zmarłego Marcina, swojej małżonce prawowitej, i jej spadkobiercom z dóbr swoich wszystkich ogółem, ruchomych i nieruchomych, ojcowskich, matczynych, dziedzicznych, zastawnych, i wszelkich sum pieniężnych, a szczególnie przypisanych do jego dziedzicznego działu majątkowego dóbr Przedpełce Włosty, sumę 300 tynfów, którą, rekompensując sumy tam uprzednio, jak i w dniu dzisiejszym 237 tynfów i 19 groszy polskich, włączając dochód procentowy, otrzymaną przez ręce wielmożnego Teodora Sokolnickiego, wojskiego płockiego, pochodzącą z dóbr Dobrski w charakterze zwykłego długu jest winien, zapisuje w imieniu swoim i swoich spadkobierców, i zobowiązuje się i obliguje, że sumę tę w całości wypłaci, pod wadium o takiej samej sumie, za co będzie sądownie odpowiadał wraz ze swoimi potomkami.
  Wincenty Leszczyński 
  Akta grodzkie 1782  [4
  3. Wincenty Leszczyński, niegdyś Wojciecha syn z niegdyś Marianną Korytowską spłodzony z jednej i Antoni Słomkowski, niegdyś Wojciecha syn z Ewą Leszczyńską spłodzony z drugiej strony ... 
  Akta grodzkie 16 lip. 1783  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [5
  Akta grodzkie 28 lip. 1783  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [6
  Zgon 1789  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tekst oryginalny dokumentu:

   Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
   Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

   Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
   Et sigillo Illmi Officialis Communitum
   Simon Smardzewski Consij Gnalis
   Plocensis Notarius manu propria


   Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/):

   Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
   Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

   Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
   Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
   Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
   Pisarz Płocki własnoręcznie
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Jest tutaj także wzmianka o zgonie Marianny i Wincentego Leszczyńskich.
  wiek 60 lat 
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  po mieczu
  po kądzieli
  Michał Leszczyński,   ur. data nieznana,   zm. przed 1733  (dziadek)
  Marianna Kraszewska (z domu Żochowska),   ur. data nieznana,   zm. data nieznana  (prababka)
  Herby
  Abdank (Awdaniec)
  Abdank (Awdaniec)
  (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk)
  ID osoby I5804  Drzewo Rodziny Kielaków | Leszczyńscy
  Ostatnia modyfikacja 13 wrz. 2018 

  Ojciec Przodkowie Wojciech Leszczyński ,   ur. (szac.) 1700,   zm. 10 sty. 1755  (wiek ~ 55 lat) 
  Matka Przodkowie Marianna Leszczyńska (z domu Korytowska) ,   ur. 10 czer. 1699, Przedpełce Kiełbasy, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F6852  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Marianna Leszczyńska (z domu Nowowieska) ,   ur. ok. 1730,   zm. 1789, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 59 lat) 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
  +1. Ignacy Leszczyński ,   ur. 1762, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 12 gru. 1838, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 76 lat)
  +2. Piotr Leszczyński ,   ur. (wylicz.) 1769, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 7 gru. 1813, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 44 lat)
  +3. Paweł Leszczyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 1772, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 30 lip. 1813, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 41 lat)
  +4. Józef Leszczyński Ślub: 2x2x  ,   ur. 1774, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. przed 1850  (wiek 75 lat)
   5. Franciszka Leszczyńska ,   ur. 7 wrz. 1780, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 21 sty. 2014 
  ID rodziny F1710  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 5 kwie. 1728 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 5 kwie. 1728 - Staroźreby - kościół par. pw. św. Onufrego, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Ignacy Leszczyński - 1762 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Piotr Leszczyński - (wylicz.) 1769 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Paweł Leszczyński - 1772 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Józef Leszczyński - 1774 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Franciszka Leszczyńska - 7 wrz. 1780 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - 16 lip. 1783 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - 28 lip. 1783 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 1789 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S65] Parafia Staroźreby, akt chrztu bez numeru (pierwszy po lewej) https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSXF-1SYJ-6?i=157&cat=399991.

  2. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/201/PL_1_24_1201_0741_jpg.html.

  3. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/201/PL_1_24_1201_0743_jpg.html.

  4. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/217/PL_1_24_1217_0068_jpg.html.

  5. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/218/PL_1_24_1218_0117_jpg.html.

  6. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/218/PL_1_24_1218_0127_jpg.html.
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.