Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Ignacy Leszczyński

Ignacy Leszczyński

mężczyzna 1762 - 1838  (76 lat)

Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Imię i nazwisko Ignacy Leszczyński 
  Urodzenie 1762  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  • Tekst oryginalny dokumentu:

   Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
   Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

   Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
   Et sigillo Illmi Officialis Communitum
   Simon Smardzewski Consij Gnalis
   Plocensis Notarius manu propria


   Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/):

   Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
   Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

   Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
   Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
   Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
   Pisarz Płocki własnoręcznie
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Świadectwo urodzin i chrztu Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich.
  Jest tutaj także wzmianka o zgonie Marianny i Wincentego Leszczyńskich.
  Chrzest 1762  Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Akta grodzkie 22 kwie. 1790  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [1
  Tłumaczenie wykonane przez Pana Bartosza Małeckiego (http://e-tlumacze.net)

  Zdziałano w grodzie płockim tj. podczas sprawowania sądów w czwartek po niedzieli Misericordiae tj. 22 IV 1790.
  G. Ignacy Leszczyński syn zm. Wincentego i zm. G. Marianny Małowieskiej w imieniu swoim oraz GG. Piotra, Pawła i Józefa jego braci rodzonych Leszczyńskich zeznał, iż role w dobrach Słomkowo, zastawione w sumie 160 złp. przez zm. G. Szymona Sochockiego syna zm. Macieja zm. G. Janowi Leszczyńskiemu synowi zm. Baltazara w urzędzie tutejszym w czwartek po Wielkanocy (25 kwietnia) 1680 r., a potem przez tegoż Szymona od[da]ne zm. GG. Kazimierzowi i [?] Maciejowi Przedpełskim, bezdzietnym braciom rodzonym Józefa w aktach grodzkich wyszogrodzkich tegoż roku puszcza (wobec uzyskanej satysfakcji) G. Pawłowi Przedpełskiemu, synowi zm. Adama i G. Rozalii Słomkowskiej, wnukowi zm. GG. Marcina Przedpełskiego i Franciszki Żochowskiej, prawnukowi zm. Wojciecha syna Grzegorza i praprawnukowi [tegoż Grzegorza], przelewa też nań tę sumę oraz daje ewikcję od wszystkich osób z rodu Leszczyńskich.
   
  Wydarzenie 8 paź. 1792  [2
  Walerian Wołowski skarży Ignacego Leszczyńskiego o pobicie 
  Wydarzenie 10 paź. 1792  [3
  Ignacy Leszczyński skarży Waleriana Wołowskiego o szkodę 
  Wyrok 11 gru. 1792  Raciąż, płoński, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [4
  Za naruszenie nietykalności osobistej i dyffamację (zniesławienie) dekretem Urzędu Konfederackiego Województwa Płockiego skazany na karę 1 tygodnia więzienia w Wieży Górnej Zamku Płockiego 
  Więzienie 8 sty. 1793  Zamek Książąt Mazowieckich, Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [4
  Ignacy Leszczyński zgłasza się do odbycia kary 
  Info 15 sty. 1793  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [5
  Ignacy Leszczyński opuszcza więzienie 
  Darowizna 13 lip. 1818  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Działo się to w mieście wojewódzkim Płocku w Domu pod liczbą dwieście siedemdziesiąt pięć przy ulicy Warszawskiej dnia trzynastego lipca roku tysiąc ośmset ośmnastego.
  Przede mną podpisanym Teodorem Krajewskim Pisarzem aktowym Województwa Płockiego w Płocku w domu wyżej wymienionym mieszkającym i urzędowanie swe odbywającym, stanąwszy osobiście Urodzony Ignacy Leszczyński Oyciec, z jednej, Urodzony Bonifacy Leszczyński Syn z drugiej strony, obydwa Stawający, mnie Pisarzowi aktowemu nieznani, lecz przez Imć Panów Pawła Szaniora i Józefa Kaszeńskiego, obydwóch w Płocku mieszkających, mnie Pisarzowi aktowemu znanych, przymioty dla Świadków prawem przepisane mających, iż ci sami są, któremi się będą mienić zaświadczeni, w wsi Przedpełcach Włostach mieszkający, ostateczną zdolność do czynienia urzędowego Aktu mający, w przytomności wyżej wymienionych Świadków jawnie i dobrowolnie zeznali co następuje: Urodzony Ignacy Leszczyński Oyciec część swoją dziedziczną na wsiach Przedpełce Włosty bory, Sochocin Praga i Czyżew w Powiecie Płockim rozciągające się z wszelkiemi użytkami, pożytkami, polami, rolami, łąkami, lasami, paśnikami z wszelkiem zabudowaniem i z wszelkiemi zasiewami, w stanie w jakim się dziś zostaje nic sobie nie wyłączając ani wymawiając, lecz w całkiem tym ograniczeniu jak ta część zostaje i zostawać powinna z wszelkim swym prawem własności Stawającemu Urodzonemu Bonifacemu Leszczyńskiemu, jedynemu Synowi swemu, nad którego żadnych innych sukcesorów nie ma, odtąd i na zawsze na Jego nieograniczoną własność daje darmo i odstempnie doświadczonego zarządzenia i jak mu się podobać …? natychmiast w posiadanie onemu realne oddaje, zezwala wyraźnie, aby z mocy tego Aktu tytuł własności części darowanej, w księdze hipotecznej na imię obdarowanego zapisanym został, zastrzega tylko sobie zeznający wolne pomieszkanie w budynku na darowanej części wraz z Synem, tudzież używanie sześćdziesiąt jarych(??) tej części we wszystkich trzech polach, a to do zgonu swego i swej małżonki Katarzyny z Niedrowskich Leszczyńskiej dla siebie i dla niej mające, wkładającego na obdarowanego obowiązek, aby wyłączone grunta przez laty ciąg dożywotniego prawa własnym kosztem i dostatecznie jak należy Swym sprzężajem podorał i jak należy uprawił wedle potrzeby usterkoryzował(??), z budynku zaś wszelkie ciężary i podatki i jak z całej tej części znosił i opłacał; zaś Urodzony Bonifacy Leszczyński Syn deklaruje, iż darowiznę niniejszym Aktem dla siebie zeznaną z wdzięcznością od Łaskawego Oyca całkowicie przyjmuje i akceptuje, podatki wszelkie i inne ciężary gruntowe sam na siebie do spełnienia przyjmuje. Grunta przez darującego do Jego i Jego małżonki a swej Matki wyłączone z użytku zastrzeżone przez laty ciąg tego dożywotniego używania uprawiać, zaorać i uwlec przyrzeka i obowiązuje się bez pretensji o wynagrodzenie bądź jakie, a obydwa Stawający deklarują, iż Akt ten za ważny w formie prawa, że głoszenie wszelkich przeciw temu i bądź jakich zrzekają się wybiegów na prawne tego Aktu wykonanie, a zarazem zezwalają mocą tych swoich dobrowolnych zeznań. Akt ten Stawającym w obecności Świadków wyżej wymienionych poznali wyraźnie przeczytany, za zgodny z wolą Ich przyjęty został, a gdy Stawający iż pisać nie umieją oświadczyli, przeto ten Akt przez Świadków tylko i przezemnie Pisarza aktowego podpisany jest.
  Paweł Szanior Świadek
  Józef Kaszeński Świadek
  Teodor Krajewski Pisarz aktowy Województwa Płock
  Kontrakt Obdarowanemu wydany
  tego samego dnia.
   
  Urząd: Kancelaria Pisarzy Aktowych w Płocku 
  Dane szczegółowe:
  Warszawska 275
  Płock 
  Zgon 12 gru. 1838  Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Leszczyński Ignacy
  Leszczyński Ignacy
  Akt zgonu
  wiek 76 lat 
  po mieczu
  po kądzieli
  Michał Leszczyński,   ur. data nieznana,   zm. przed 1733  (pradziadek)
  Jadwiga Nowowieska (z domu Dłużniewska),   ur. data nieznana,   zm. przed 1761  (babka)
  Nagrobki Prześlij zdjęcia nagrobka Prześlij zdjęcia nagrobka 
  Herby
  Abdank (Awdaniec)
  Abdank (Awdaniec)
  (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk)
  ID osoby I5789  Drzewo Rodziny Kielaków | Leszczyńscy
  Ostatnia modyfikacja 8 lip. 2018 

  Ojciec Przodkowie Wincenty Leszczyński ,   ur. 5 kwie. 1728, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 1789, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 60 lat) 
  Matka Przodkowie Marianna Leszczyńska (z domu Nowowieska) ,   ur. ok. 1730,   zm. 1789, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek ~ 59 lat) 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F1710  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Żona/partnerka Przodkowie Katarzyna Leszczyńska (z domu Niedroska) ,   ur. 18 kwie. 1773,   zm. 22 mar. 1829, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 55 lat) 
  Ślub 16 luty 1789  Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją. 
  Leszczyńscy Katarzyna i Ignacy
  Leszczyńscy Katarzyna i Ignacy
  Akt małżeństwa
  Akta grodzkie 2 lip. 1789  Płock, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  [6
  Ignacy Leszczyński i Katarzyna Niedroska - kontrakt 
  Dzieci 
  +1. Bonifacy Leszczyński ,   ur. 23 czer. 1795, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 26 luty 1859, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 63 lat)
   2. Antoni Leszczyński ,   ur. 11 czer. 1799, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. 31 lip. 1800, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.  (wiek 1 lat)
   3. Walenty Leszczyński ,   ur. 11 luty 1802, Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Znajdź osoby związane z tą lokalizacją.,   zm. przed 1818  (wiek 15 lat)
  Ostatnia modyfikacja 15 lip. 2018 
  ID rodziny F1705  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 1762 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - 1762 - Woźniki - kościół par. pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 16 luty 1789 - Zagroba - kościół par. pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - Ignacy Leszczyński i Katarzyna Niedroska - kontrakt - 2 lip. 1789 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsAkta grodzkie - Tłumaczenie wykonane przez Pana Bartosza Małeckiego (http://e-tlumacze.net) Zdziałano w grodzie płockim tj. podczas sprawowania sądów w czwartek po niedzieli Misericordiae tj. 22 IV 1790. G. Ignacy Leszczyński syn zm. Wincentego i zm. G. Marianny Małowieskiej w imieniu swoim oraz GG. Piotra, Pawła i Józefa jego braci rodzonych Leszczyńskich zeznał, iż role w dobrach Słomkowo, zastawione w sumie 160 złp. przez zm. G. Szymona Sochockiego syna zm. Macieja zm. G. Janowi Leszczyńskiemu synowi zm. Baltazara w urzędzie tutejszym w czwartek po Wielkanocy (25 kwietnia) 1680 r., a potem przez tegoż Szymona od[da]ne zm. GG. Kazimierzowi i [?] Maciejowi Przedpełskim, bezdzietnym braciom rodzonym Józefa w aktach grodzkich wyszogrodzkich tegoż roku puszcza (wobec uzyskanej satysfakcji) G. Pawłowi Przedpełskiemu, synowi zm. Adama i G. Rozalii Słomkowskiej, wnukowi zm. GG. Marcina Przedpełskiego i Franciszki Żochowskiej, prawnukowi zm. Wojciecha syna Grzegorza i praprawnukowi [tegoż Grzegorza], przelewa też nań tę sumę oraz daje ewikcję od wszystkich osób z rodu Leszczyńskich. - 22 kwie. 1790 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWyrok - Za naruszenie nietykalności osobistej i dyffamację (zniesławienie) dekretem Urzędu Konfederackiego Województwa Płockiego skazany na karę 1 tygodnia więzienia w Wieży Górnej Zamku Płockiego - 11 gru. 1792 - Raciąż, płoński, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsWięzienie - Ignacy Leszczyński zgłasza się do odbycia kary - 8 sty. 1793 - Zamek Książąt Mazowieckich, Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsInfo - Ignacy Leszczyński opuszcza więzienie - 15 sty. 1793 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Bonifacy Leszczyński - 23 czer. 1795 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Antoni Leszczyński - 11 czer. 1799 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDziecko - Walenty Leszczyński - 11 luty 1802 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsDarowizna - Działo się to w mieście wojewódzkim Płocku w Domu pod liczbą dwieście siedemdziesiąt pięć przy ulicy Warszawskiej dnia trzynastego lipca roku tysiąc ośmset ośmnastego. Przede mną podpisanym Teodorem Krajewskim Pisarzem aktowym Województwa Płockiego w Płocku w domu wyżej wymienionym mieszkającym i urzędowanie swe odbywającym, stanąwszy osobiście Urodzony Ignacy Leszczyński Oyciec, z jednej, Urodzony Bonifacy Leszczyński Syn z drugiej strony, obydwa Stawający, mnie Pisarzowi aktowemu nieznani, lecz przez Imć Panów Pawła Szaniora i Józefa Kaszeńskiego, obydwóch w Płocku mieszkających, mnie Pisarzowi aktowemu znanych, przymioty dla Świadków prawem przepisane mających, iż ci sami są, któremi się będą mienić zaświadczeni, w wsi Przedpełcach Włostach mieszkający, ostateczną zdolność do czynienia urzędowego Aktu mający, w przytomności wyżej wymienionych Świadków jawnie i dobrowolnie zeznali co następuje: Urodzony Ignacy Leszczyński Oyciec część swoją dziedziczną na wsiach Przedpełce Włosty bory, Sochocin Praga i Czyżew w Powiecie Płockim rozciągające się z wszelkiemi użytkami, pożytkami, polami, rolami, łąkami, lasami, paśnikami z wszelkiem zabudowaniem i z wszelkiemi zasiewami, w stanie w jakim się dziś zostaje nic sobie nie wyłączając ani wymawiając, lecz w całkiem tym ograniczeniu jak ta część zostaje i zostawać powinna z wszelkim swym prawem własności Stawającemu Urodzonemu Bonifacemu Leszczyńskiemu, jedynemu Synowi swemu, nad którego żadnych innych sukcesorów nie ma, odtąd i na zawsze na Jego nieograniczoną własność daje darmo i odstempnie doświadczonego zarządzenia i jak mu się podobać …? natychmiast w posiadanie onemu realne oddaje, zezwala wyraźnie, aby z mocy tego Aktu tytuł własności części darowanej, w księdze hipotecznej na imię obdarowanego zapisanym został, zastrzega tylko sobie zeznający wolne pomieszkanie w budynku na darowanej części wraz z Synem, tudzież używanie sześćdziesiąt jarych(??) tej części we wszystkich trzech polach, a to do zgonu swego i swej małżonki Katarzyny z Niedrowskich Leszczyńskiej dla siebie i dla niej mające, wkładającego na obdarowanego obowiązek, aby wyłączone grunta przez laty ciąg dożywotniego prawa własnym kosztem i dostatecznie jak należy Swym sprzężajem podorał i jak należy uprawił wedle potrzeby usterkoryzował(??), z budynku zaś wszelkie ciężary i podatki i jak z całej tej części znosił i opłacał; zaś Urodzony Bonifacy Leszczyński Syn deklaruje, iż darowiznę niniejszym Aktem dla siebie zeznaną z wdzięcznością od Łaskawego Oyca całkowicie przyjmuje i akceptuje, podatki wszelkie i inne ciężary gruntowe sam na siebie do spełnienia przyjmuje. Grunta przez darującego do Jego i Jego małżonki a swej Matki wyłączone z użytku zastrzeżone przez laty ciąg tego dożywotniego używania uprawiać, zaorać i uwlec przyrzeka i obowiązuje się bez pretensji o wynagrodzenie bądź jakie, a obydwa Stawający deklarują, iż Akt ten za ważny w formie prawa, że głoszenie wszelkich przeciw temu i bądź jakich zrzekają się wybiegów na prawne tego Aktu wykonanie, a zarazem zezwalają mocą tych swoich dobrowolnych zeznań. Akt ten Stawającym w obecności Świadków wyżej wymienionych poznali wyraźnie przeczytany, za zgodny z wolą Ich przyjęty został, a gdy Stawający iż pisać nie umieją oświadczyli, przeto ten Akt przez Świadków tylko i przezemnie Pisarza aktowego podpisany jest. Paweł Szanior Świadek Józef Kaszeński Świadek Teodor Krajewski Pisarz aktowy Województwa Płock Kontrakt Obdarowanemu wydany tego samego dnia. ,Urząd: Kancelaria Pisarzy Aktowych w Płocku,Dane szczegółowe:
  Warszawska 275
  Płock - 13 lip. 1818 - Płock, mazowieckie, Polska
  Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 12 gru. 1838 - Przedpełce Włosty, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek adres cmentarz miejscowość szpital kościół szkoła miejsce zamieszkania USC powiat województwo obóz konc. region obszar państwo kontynent Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/228/PL_1_24_1228_0244_jpg.html.

  2. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/233/PL_1_24_1233_0026_jpg.html.

  3. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/233/PL_1_24_1233_0029_jpg.html.

  4. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/233/PL_1_24_1233_0160_jpg.html.

  5. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/233/PL_1_24_1233_0174_jpg.html.

  6. [S463] Płockie księgi grodzkie, http://pther.info/Plockie_Grodzkie_Wieczyste/227/PL_1_24_1227_0034_jpg.html.
Informacje administratora

Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl